Drie­daags Groe­ne Stad con­gres vindt plaats in Straats­burg

Van 10 tot en met 12 okto­ber vindt er een drie­daags Groe­ne Stad con­gres plaats in de zaal van de Euro­pe­se Raad in het Fran­se Straats­burg. Het cen­tra­le the­ma van dit con­gres is ‘Landscape as a Cre­a­tor of Weal­th’. Dit the­ma zal wor­den ver­dui­de­lijkt door diver­se work­shops en ple­nai­re bij­een­kom­sten over de meer­waar­de van het […]

Bui­ten­speel­dag vindt dit jaar op woens­dag 1 juni plaats

Kom ach­ter je TV, PC of com­pu­ter­spel van­daan en ga weer eens lek­ker bui­ten­spe­len. Onder dat mot­to wordt ook in 2011 weer een Bui­ten­speel­dag geor­ga­ni­seerd. Bui­ten­spe­len is immers gezond, goed voor de con­tac­ten met leef­tijds­ge­no­ten en … gewoon leuk! De Bui­ten­speel­dag valt dit jaar op woens­dag 1 juni. De samen­wer­ken­de par­tij­en doen een oproep aan […]

Con­gres Neder­land­se boom­in­fo­dag vindt op 10 novem­ber plaats

Op woens­dag 10 novem­ber 2010 wordt in Hotel & Con­gres­cen­trum “De Werelt” in Lun­te­ren de der­de Neder­land­se Boom­in­fo­dag geor­ga­ni­seerd. De Neder­land­se Boom­in­fo­dag is het con­gres waar weten­schap­pe­lij­ke en prak­ti­sche ken­nis over bomen wordt samen gebracht. Doel­groep van de Neder­land­se Boom­in­fo­dag zijn boom­ver­zor­gers, boom­kwe­kers, boom­tech­ni­sche onder­zoe­kers en boom­be­heer­ders van bomen, even­als beleidma­kers. Net als vorig jaar […]