Oot­mar­sum en Capel­le aan den IJs­sel het ‘Groenst”

Op 23 sep­tem­ber zijn tij­dens de Nati­o­na­le Groen­dag 2015 Capel­le aan den IJs­sel en Oot­mar­sum (gemeen­te Din­kel­land) bekroond met Goud als groen­ste stad en dorp van Neder­land. Ook deze dag stond weer in het teken van ver­bin­ding, blij­kens het the­ma “Groen Ver­bindt”. Zil­ver en brons Bij de cate­go­rie ste­den werd Zwijn­drecht met zil­ver bekroond. In de […]

Ver­kie­zing ‘Bes­te open­ba­re ruim­te van Neder­land’ van start

Voor de zeven­de keer wed­ij­ve­ren gemeen­ten in Neder­land met elkaar om dé erken­ning voor de publie­ke ruim­te: de ver­kie­zing voor de Fal­co Award Bes­te Open­ba­re Ruim­te 2015. Gezocht wor­den open­ba­re ruim­tes die aan­spre­ken, toe­gan­ke­lijk zijn en bij­dra­gen aan het wel­be­vin­den van de bezoe­kers. Ter illu­stra­tie: de afge­lo­pen jaren waren de win­naars de cam­pus van de Rot­ter­dam­se Eras­mus­uni­ver­si­teit, het […]

Ver­kie­zing Groe­ne Doe­len Loop 2011: “en de win­naar is……”

Bin­nen­tuin “De nieu­we buren” in Span­gen is de win­naar van de eer­ste Groen Doel ver­kie­zing. Ieder­een kon stem­men via de web­si­te van de Groe­ne Loper. Van de drie geno­mi­neer­de pro­jec­ten kreeg “De nieu­we buren” de mees­te stem­men. De prijs­uit­rei­king is aan­staan­de zater­dag tij­dens de ope­ning van de Groe­ne Loper in Zeven­kamp.   â€œDe Nieu­we Buren” krijgt […]

Ver­kie­zing ‘Mooiste boom van Til­bur­g’ gestart

Afge­lo­pen week, tij­dens de Nati­o­na­le Boom­feest­dag, start­te de ver­kie­zing van de mooi­ste boom van Til­burg. Stich­ting Stads­bo­men Til­burg orga­ni­seert deze wed­strijd, in samen­wer­king met de gemeen­te. “We zet­ten ons in voor het behoud van bomen in stad en regi­o”, legt voor­zit­ter Bram van Beur­den van de stich­ting uit. “Bomen dra­gen bij aan de bio­di­ver­si­teit. Zij […]

Veel ideeën om Ede te laten win­nen bij ver­kie­zing groen­ste stad

EDE — Ede is geno­mi­neerd bij de nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie Enten­te Flo­ra­le voor de groen­ste stad van Neder­land. Tij­dens een bij­een­komst op het gemeen­te­huis deden ver­schil­len­de par­tij­en samen idee?n op om in okto­ber als win­naar uit de bus te komen. „Er kwa­men aller­lei idee?n naar voren, gedach­te­spron­gen,” ver­telt gemeen­te­woord­voer­der Wilma van Wen­sum. „Bij­voor­beeld voor men­sen die […]

Ver­kie­zing ‘Welke boom heeft de X‑factor?’ is in vol­le gang

In Ensche­de, Lei­den, Wij­chen, Skar­ster­lan en Epe zijn in sep­tem­ber de boom­ver­kie­zin­gen gestart. Via de web­si­te boomverkiezing.nl kun­nen men­sen hun stem uit­bren­gen op hun favo­rie­te boom. De boom die het grootst aan­tal stem­men behaalt, wordt gehul­digd. In de gemeen­te Ensche­de zijn er een­en­twin­tig bomen aan­ge­meld en er wordt momen­teel vol­op gestemd op deze aan­ge­mel­de bomen. […]