Berichten

Amsterdam heeft meervoudige ambities met haar inzending voor de Floriade 2022. Kern van het Amsterdamse bid is openheid: een open Floriade die integraal deel uitmaakt van de stad, en een open Floriade die samen met de stad, de regio en de tuinbouwsector zal worden vormgegeven.

Met haar inzending beoogt Amsterdam een wereldtuinbouwtentoonstelling te organiseren die blijvend meerwaarde zal geven aan zowel de Nederlandse tuinbouwsector als de stad.

Tuinbouw terugbrengen naar de stad
Amsterdam wil tuinbouw terugbrengen naar de stad en zo voedselproductie en de stedeling weer nader tot elkaar brengen. Met de Floriade kan de hoofdstad een voortrekkersrol spelen in het wereldwijde voedselvraagstuk, en een positieve impuls  geven aan de relatie tussen stad en land. Amsterdam brengt met de wereldtuinbouwtentoonstelling de tuinbouw ook op het netvlies van grote groepen jongeren die studeren in de stad.

Download PlanAmsterdam Floriade 2022 »

Bron:
Gemeente Amsterdam
 

 

In vier Tilburgse impulswijken zijn welzijn, zorg en groen gekoppeld. De GGD Hart voor Brabant werkt hierbij samen met het opbouwwerk, wooncorporaties, de thuiszorg en de scholen. Drie gerealiseerde wijkmoestuinen zijn hiervan een voorbeeld. “Dit is goed voor de leefbaarheid en goed voor de gezondheid.”

Dit staat te lezen op de website van Movisie. Projectleider Bianca de Vos van de GGD Hart voor Brabant is ervan overtuigd. “Een groene woonomgeving levert een bijdrage aan de gezondheid. Je gaat eerder naar buiten, je beweegt meer en er zit minder fijnstof in de lucht.” Uit de Brabantse Gezondheidsmonitor blijkt dat de gezondheid in de Tilburgse achterstandswijken minder goed is dan in andere wijken. “Mensen in een groene omgeving gaan minder vaak naar de huisarts. Er zijn minder kinderen met overgewicht en de kans op depressie is dertig procent kleiner.”

Gezondheid van wijkbewoners stimuleren
Bianca de Vos leidt het project ‘Wijkgezondheidswerk Tilburg’ waarbij gezondheidswerkers in vier Tilburgse wijken activiteiten uitvoeren die passen bij de wijk, al dan niet samen met opbouwwerkers. “Afgelopen tien jaar hebben we in Tilburg veel ervaring opgedaan met wijkgericht werken. Daardoor kennen we de wijken in Tilburg en we weten dat in achterstandswijken relatief veel mensen wonen met een slechtere gezondheid en ongezondere leefstijl. Met dit project willen we de gezondheid van wijkbewoners stimuleren en de gezondheidsverschillen tussen de wijken kleiner maken.”

Kindertuin
In iedere wijk heeft de GGD een wijkgezondheidswerker ingezet die samen met de bewoners activiteiten van de grond tilt. Er zijn inmiddels allerlei moestuinen, kindertuinen en wijktuinen te bewonderen die door de bewoners worden bijgehouden. Ook bijzonder: sommige bewoners hebben hun voortuin groen ingericht op kosten van hun woningcorporatie. En verder zijn er opruimacties waarbij wijkbewoners met elkaar hun wijk opruimen. “Vooral kinderen zijn hiervoor te porren”, vertelt De Vos. “Zeker als we een prijsje geven per strekkende meter afval.”

Bron:
Movisie

 

Amersfoort wil de ambitie waarmaken om een vitale en duurzame stad te zijn met een centrumfunctie voor de regio. In de basisrichting voor de Structuurvisie Amersfoort 2030 doet het college voorstellen aan de gemeenteraad, zoals bijvoorbeeld meer ruimte voor het verbinden van de grote groengebieden in de stad.

De basisrichting voor de structuurvisie is tot stand gekomen in samenspraak met de brede participatiegroep en is gebaseerd op de ambities die de raad eerder vaststelde. Die richting bestaat uit de stedelijke opgaven die Amersfoort heeft: het versterken van groene verbindingen in de stad en met het buitengebied; het verbeteren van de bereikbaarheid voor openbaar vervoer, fiets en auto in samenhang met de verbetering van de openbare ruimte; meer (regionale) voorzieningen en stedelijke woon- en werkmilieus in en rondom het Stadshart; intensiveren van de stedelijke knooppunten (meer woningen en werkgelegenheid rondom de stations) en behouden van de karakteristiek van de verschillende Amersfoortse wijken en werklocaties.

 


Ruimtelijke toekomst van de stad
“De Structuurvisie mondt uit in een stip aan de horizon: een beeld van de ruimtelijke toekomst van onze stad. Allerlei initiatieven uit de stad toetsen we in de toekomst aan de gewenste richting. De Structuurvisie Amersfoort 2030 is daarmee een ontwerpopgave voor iedereen die wil meebouwen aan het Amersfoort van 2030″, zegt wethouder Mirjam Barendregt (ruimtelijke ontwikkeling). “Het is zaak de sterke structuurbepalende elementen in onze stad te benutten en verder te versterken, zoals het spoor, de Eem en het groen in en om de stad.”

Grote groengebieden
De voorgestelde richting biedt bijvoorbeeld meer ruimte voor het verbinden van de grote groengebieden in de stad met het buitengebied zoals Park Randenbroek met Heiligenberg en De Schammer.

Volledige bericht ‘Voorstel voor basisrichting Structuurvisie Amersfoort 2030’ »

Bron:
Gemeente Amersfoort

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

Kleine aanpassingen in de aanleg en beplanting van het openbaar groen kunnen het aantal dieren in de stad Utrecht aanzienlijk vergroten. Dit blijkt uit een onderzoek dat Amy Beerens van de Universiteit Utrecht deed in opdracht van de gemeente Utrecht. Wethouder Mirjam de Rijk van Milieu en Duurzaamheid ziet hierin een ondersteuning van het gemeentelijk groenbeleid.

In Nederland neemt het aantal verschillende dieren steeds verder af. De gemeente Utrecht is één van de organisaties die deze achteruitgang van biodiversiteit wil tegengaan. Masterstudent Amy Beerens van de Universiteit Utrecht onderzocht daarom in opdracht van de gemeente welke factoren invloed hebben op de biodiversiteit in de stad.

Verbinden groene plekken
De studie van Beerens laat zien dat kleine aanpassingen in de aanleg en invulling van het openbaar groen al invloed hebben op de biodiversiteit. Zo is er een positieve relatie tussen het aantal waarnemingen van dieren in het groen en de grootte van het openbare groen. Hoewel het niet altijd mogelijk is om een groter park aan te leggen, heeft het verbinden van de parken met elkaar ook een gunstige invloed op de biodiversiteit. Verder speelt ook de invulling van het groen een belangrijke rol. Met name de aanwezigheid van bosplantsoen met zowel struiken als bomen trekt veel dieren aan.

Nieuwe impuls groenstructuurplan
Dit onderzoek ondersteunt het beleid van de gemeente om groene plekken in en om de stad Utrecht met elkaar te verbinden. Het collegeprogramma geeft een nieuwe impuls aan de verdere realisering van een samenhangende groenstructuur, wat positief is voor de biodiversiteit in de stad.

Bron:
Gemeente Utrecht