Ver­bin­den van wel­zijn, zorg en groen in Til­burg­se impuls­wij­ken

In vier Til­burg­se impuls­wij­ken zijn wel­zijn, zorg en groen gekop­peld. De GGD Hart voor Bra­bant werkt hier­bij samen met het opbouw­werk, woon­cor­po­ra­ties, de thuis­zorg en de scho­len. Drie gere­a­li­seer­de wijk­moes­tui­nen zijn hier­van een voor­beeld. “Dit is goed voor de leef­baar­heid en goed voor de gezondheid.”

Dit staat te lezen op de web­si­te van Movi­sie. Pro­ject­lei­der Bian­ca de Vos van de GGD Hart voor Bra­bant is ervan over­tuigd. “Een groe­ne woon­om­ge­ving levert een bij­dra­ge aan de gezond­heid. Je gaat eer­der naar bui­ten, je beweegt meer en er zit min­der fijn­stof in de lucht.” Uit de Bra­bant­se Gezond­heids­mo­ni­tor blijkt dat de gezond­heid in de Til­burg­se ach­ter­stands­wij­ken min­der goed is dan in ande­re wij­ken. “Mensen in een groe­ne omge­ving gaan min­der vaak naar de huis­arts. Er zijn min­der kin­de­ren met over­ge­wicht en de kans op depres­sie is der­tig pro­cent kleiner.”

Gezond­heid van wijk­be­wo­ners sti­mu­le­ren
Bian­ca de Vos leidt het pro­ject ‘Wijk­ge­zond­heids­werk Til­burg’ waar­bij gezond­heids­wer­kers in vier Til­burg­se wij­ken acti­vi­tei­ten uit­voe­ren die pas­sen bij de wijk, al dan niet samen met opbouw­wer­kers. “Afgelopen tien jaar heb­ben we in Til­burg veel erva­ring opge­daan met wijk­ge­richt wer­ken. Daar­door ken­nen we de wij­ken in Til­burg en we weten dat in ach­ter­stands­wij­ken rela­tief veel men­sen wonen met een slech­te­re gezond­heid en onge­zon­de­re leef­stijl. Met dit pro­ject wil­len we de gezond­heid van wijk­be­wo­ners sti­mu­le­ren en de gezond­heids­ver­schil­len tus­sen de wij­ken klei­ner maken.”

Kin­der­tuin
In iede­re wijk heeft de GGD een wijk­ge­zond­heids­wer­ker inge­zet die samen met de bewo­ners acti­vi­tei­ten van de grond tilt. Er zijn inmid­dels aller­lei moes­tui­nen, kin­der­tui­nen en wijk­tui­nen te bewon­de­ren die door de bewo­ners wor­den bij­ge­hou­den. Ook bij­zon­der: som­mi­ge bewo­ners heb­ben hun voor­tuin groen inge­richt op kos­ten van hun woning­cor­po­ra­tie. En ver­der zijn er opruim­ac­ties waar­bij wijk­be­wo­ners met elkaar hun wijk oprui­men. “Vooral kin­de­ren zijn hier­voor te por­ren”, ver­telt De Vos. “Zeker als we een prijs­je geven per strek­ken­de meter afval.”

Bron:
Movi­sie