Park in de Mil­linx­buurt ver­be­tert mede de leef­baar­heid

“De Mil­linx­buurt ligt er fysiek fan­tas­tisch bij” Jur­gen Hoog­en­doorn, soci­aal weten­schap­per en werk­zaam bij ont­wik­ke­lings­be­drijf Amster­dam, sprak na een bezoek in de Mil­linx­buurt vol lof over de Rot­ter­dam­se wijk. “Er is hier onge­lo­fe­lijk veel bereikt”, zegt hij.  Het nieu­we park heeft de buurt extra ‘lucht’ gege­ven. De Mil­linx­buurt in de Rot­ter­dam­se Tar­we­wijk ken­de begin jaren […]

Groe­ne­re Gent­se haven ver­be­tert de leef­baar­heid in Vlaam­se kanaal­dor­pen

Bedrij­ven, land­bou­wers, bewo­ners en over­heids­dien­sten wil­len de komen­de jaren de Vlaam­se Kanaal­zo­ne ver­groe­nen om zo de leef­baar­heid in de dor­pen te ver­be­te­ren. De betrok­ken par­tij­en onder­te­ken­den in juli het con­ve­nant Groen Raam­werk en het ECO2charter. De voor­bije jaren groei­de de Gent­se haven sterk, met name langs het kanaal Gent-Ter­­neu­­zen. Hier­door dreig­de de leef­kwa­li­teit in de […]

Groen ver­be­tert de leef­baar­heid

Het cen­tra­le onder­werp in de gedruk­te nieuws­brief van de Groe­ne Stad is ‘groen ver­be­tert de leef­baar­heid’. Bin­nen de her­struc­tu­re­rings­plan­nen die­nen bomen en strui­ken niet alleen als mooie aan­kle­ding van de buurt, maar ver­vul­len ze een bre­der doel: groen wordt als mid­del inge­zet om de soci­a­le bin­ding in de wijk te ver­ho­gen. In de nieuws­brief ver­telt […]