Berichten

“De Millinxbuurt ligt er fysiek fantastisch bij” Jurgen Hoogendoorn, sociaal wetenschapper en werkzaam bij ontwikkelingsbedrijf Amsterdam, sprak na een bezoek in de Millinxbuurt vol lof over de Rotterdamse wijk. “Er is hier ongelofelijk veel bereikt”, zegt hij.  Het nieuwe park heeft de buurt extra ‘lucht’ gegeven.

De Millinxbuurt in de Rotterdamse Tarwewijk kende begin jaren negentig forse problemen als achterstallig onderhoud, leegstand, overlast als gevolg van illegale kamerverhuur en drugsgerelateerde criminaliteit. Dankzij een integrale aanpak is het tij inmiddels voor een groot deel gekeerd.

Park geeft buurt extra ‘lucht’
Particuliere panden zijn opgeknapt, de woningcorporatie heeft woningen aangekocht, verbeterd en samengevoegd en intensief sociaal beleid heeft de leefbaarheid in de buurt sterk 
 verbeterd. Een nieuw park heeft de buurt extra ‘lucht’ gegeven. Formeel is het fysieke onderdeel van de vernieuwing in het najaar van 2011 afgerond. Maar de buurt heeft nog steeds aandacht nodig, onder andere op sociaaleconomisch vlak.

Lees het volledige bericht op KEI kenniscentrum stedelijke vernieuwing »

Bron:
KEI kenniscentrum stedelijke vernieuwing

Bedrijven, landbouwers, bewoners en overheidsdiensten willen de komende jaren de Vlaamse Kanaalzone vergroenen om zo de leefbaarheid in de dorpen te verbeteren. De betrokken partijen ondertekenden in juli het convenant Groen Raamwerk en het ECO2charter.

De voorbije jaren groeide de Gentse haven sterk, met name langs het kanaal Gent-Terneuzen.

Hierdoor dreigde de leefkwaliteit in de kanaaldorpen (Desteldonk, Rieme en Doornzele)  te verminderen. Om de leefbaarheid op langere termijn te garanderen, worden overgangszones tussen de economische zones en de woonkernen ingericht als bos-, park-, natuur- en landbouwgebied. Na realisatie vervullen deze groene ruimten een bufferende functie, zowel visueel als door de filtering van geluid en fijn stof.

De natuur-, bos- en parkzones zullen in hoofdzaak door de overheid worden ingericht. Daarnaast zijn achttien landbouwers bereid de randen van hun percelen te voorzien van bomenrijen, houtkanten en heggen, die ze ook zelf gaan onderhouden. In ruil daarvoor krijgen ze een vergoeding.

Lees ook bericht in de PZC of het persbericht.

 

Het centrale onderwerp in de gedrukte nieuwsbrief van de Groene Stad is ‘groen verbetert de leefbaarheid’. Binnen de herstructureringsplannen dienen bomen en struiken niet alleen als mooie aankleding van de buurt, maar vervullen ze een breder doel: groen wordt als middel ingezet om de sociale binding in de wijk te verhogen.

In de nieuwsbrief vertelt wethouder Lex Smeets van de gemeente Heerlen over de aanleg van pocketparken. De Zuid-Limburgse gemeente wil met deze parken de leefbaarheid van de wijk verbeteren. Smeets: “We geven met groen een positieve draai aan een negatieve ontwikkeling”.

Krachtwijk Osdorp
Groen is een belangrijk kenmerk van de Reimerswaalbuurt in Amsterdam Osdorp. Na de herstructurering van de buurt wordt het groen deels minder openbaar toegankelijk.

“Maar daar staat tegenover dat de pleinen en het buurtpark opnieuw ingericht worden zodat ze beter voldoen aan de behoeften van de bewoners”, vertelt Marjan Kootwijk, projectleider wijkaanpak en groenadviseur bij woningbouwcorporatie Ymere, in de nieuwsbrief.

Kwaliteitsnormen en omschrijvingen boomkwekerijproducten
Verder wordt er in de nieuwsbrief aandacht besteed aan het boek ‘Kwaliteitsnormen en omschrijvingen van Boomkwekerijproducten’. In dit boek zijn de algemeen geaccepteeerde en gebruikte kwaliteitsnormen over het boomkwekerijproduct opgenomen.