Onder­zoek naar groen in TBS kli­nie­ken

In hoog bevei­lig­de afde­lin­gen van een TBS kli­niek is in een uniek onder­zoek een posi­tief effect van plan­ten vast­ge­steld op de bele­ving van de huis­ka­mers. Jus­ti­ti­ë­le inrich­tin­gen zijn vaak slecht geven­ti­leerd en sober inge­richt.  Over de effec­ten van plan­ten  op men­sen en kli­maat in deze omge­vin­gen is wei­nig bekend. Poten­ti­eel valt veel winst te beha­len. […]

Oude­ren mij­den par­ken omwil­le van vei­lig­heid

Uit onder­zoek van TNO blijkt dat men­sen de omge­ving mij­den waar­van ze zeg­gen dat ze er graag gaan wan­de­len. Zo toon­de onder­zoe­ker Jeroen Borst van TNO aan dat oude­ren graag in par­ken en bij water wan­de­len, maar dat ze in de prak­tijk juist druk­ke stra­ten opzoe­ken. Belem­me­ren­de fac­to­ren waar­door par­ken slecht sco­ren zijn hang­jon­ge­ren, slech­te […]

Speel­na­tuur en vei­lig­heid

Spe­len in en met de natuur is in vele opzich­ten goed voor de ont­wik­ke­ling van kin­de­ren. Om in te kun­nen spe­len op deze maat­schap­pe­lij­ke behoef­te aan meer speel­na­tuur had­den beheer­ders behoef­te aan meer richt­lij­nen betref­fen­de aan­spra­ke­lijk­he­den en vei­lig­heids­ver­plich­tin­gen bij inrich­ting en beheer van deze speel­na­tuur. Dit onder­zoek biedt zoveel moge­lijk hou­vast bij een ver­ant­woord beheer […]