Onder­zoek naar groen in TBS kli­nie­ken

In hoog bevei­lig­de afde­lin­gen van een TBS kli­niek is in een uniek onder­zoek een posi­tief effect van plan­ten vast­ge­steld op de bele­ving van de huis­ka­mers. Jus­ti­ti­ë­le inrich­tin­gen zijn vaak slecht geven­ti­leerd en sober inge­richt.  Over de effec­ten van plan­ten  op men­sen en kli­maat in deze omge­vin­gen is wei­nig bekend. Poten­ti­eel valt veel winst te beha­len. Aan de hand van kli­maat­me­tin­gen, vra­gen­lijs­ten en inter­views zijn in dit onder­zoek ver­be­te­rin­gen in gevoe­lens van vei­lig­heid en soci­a­le samen­hang vast­ge­steld op de afde­lin­gen waar plan­ten ston­den, en was de lucht­voch­tig­heid op de afde­lin­gen met plan­ten gro­ter dan op con­tro­le afde­lin­gen zon­der plan­ten. Bin­nen de kor­te loop­tijd van dit onder­zoek waren er geen meet­ba­re effec­ten van de plan­ten op de gezond­heid van de bewo­ners en het per­so­neel.
Lees hier het vol­le­di­ge rap­port ”Plan­ten in jus­ti­ti­ë­le inrich­tin­gen”
Bron: Pro­duct­schap Tuin­bouw