Voor­lo­pig ont­werp Spoor­zoom­park in Utrecht vast­ge­steld

De gemeen­te Utrecht gaat de groe­ne strook langs het spoor in Over­vecht tus­sen het sta­ti­on en fort Blauw­ka­pel (Spoor­zoom­park) en de strook die de ver­bin­ding vormt tus­sen het Spoor­zoom­park en het park de Water­to­ren aan­pak­ken. Na een par­ti­ci­pa­tie­tra­ject met omwo­nen­den, pro­fes­si­o­nals en ande­re belang­heb­ben­den heeft het col­le­ge het voor­lo­pig ont­werp onlangs vast­ge­steld. Het gebied wordt […]

Struc­tuur­vi­sie Vecht­park Har­den­berg vast­ge­steld

De gemeen­te­raad van Har­den­berg en het alge­meen bestuur van Water­schap Velt en Vecht heb­ben de struc­tuur­vi­sie voor het Vecht­park Har­den­berg vast­ge­steld. Het Vecht­park biedt kan­sen voor water, bele­ving en natuur. De vast­ge­stel­de struc­tuur­vi­sie ligt van­af nu ter inza­ge en is digi­taal te bekij­ken. De gemeen­te Har­den­berg en water­schap Velt en Vecht wil­len in de ste­de­lij­ke […]

Monu­men­ta­le bomen in Zuid­oost Amster­dam vast­ge­steld

In Stads­deel Amster­dam Zuid­oost is onlangs de lijst van monu­men­ta­le bomen vast­ge­steld. Stads­deel Zuid­oost is een stads­deel in ont­wik­ke­ling waar­bij het wonen in een ste­de­lij­ke omge­ving omge­ven door groen en water cen­traal staat in de ver­nieu­wing. Het behoud en de aan­leg van een duur­zaam bomen­be­stand is een belang­rijk onder­deel van de groen­ver­nieu­wing. Ruim­te voor nieu­we […]