Struc­tuur­vi­sie Vecht­park Har­den­berg vast­ge­steld

De gemeen­te­raad van Har­den­berg en het alge­meen bestuur van Water­schap Velt en Vecht heb­ben de struc­tuur­vi­sie voor het Vecht­park Har­den­berg vast­ge­steld. Het Vecht­park biedt kan­sen voor water, bele­ving en natuur. De vast­ge­stel­de struc­tuur­vi­sie ligt van­af nu ter inza­ge en is digi­taal te bekij­ken.

De gemeen­te Har­den­berg en water­schap Velt en Vecht wil­len in de ste­de­lij­ke kern van Har­den­berg een ande­re inrich­ting geven aan de Vecht en het Vecht­dal. Het te ont­wik­ke­len Vecht­park biedt ruim­te voor water­ber­ging en kan­sen voor recre­a­tie, toe­ris­me, natuur, kunst en cul­tuur. De plan­nen voor het Vecht­park zijn op hoofd­lij­nen ver­woord in een struc­tuur­vi­sie. In het voor­jaar van 2010 is de struc­tuur­vi­sie tij­dens een inloop­bij­een­komst gepre­sen­teerd.

Naar aan­lei­ding van reac­ties van onder ande­re de pro­vin­cie Over­ijs­sel en omwo­nen­den is de struc­tuur­vi­sie op pun­ten aan­ge­past. De struc­tuur­vi­sie is inmid­dels vast­ge­steld door zowel de gemeen­te­raad van Har­den­berg als het alge­meen bestuur van het water­schap.

 

Ruim­te voor natuur­ont­wik­ke­ling en water­ber­ging
Het Vecht­park ligt bij de stad Har­den­berg en bestaat uit de Vecht en het bij­be­ho­ren­de win­ter­bed in het ste­de­lij­ke gebied. Glo­baal loopt het Vecht­park van­af de hoek van de wijk Baal­der aan de noord­kant tot de Asjeskampbrug/N343 aan de zuid­kant. De struc­tuur­vi­sie schetst de kaders en hoofd­lij­nen voor de ver­de­re ont­wik­ke­ling van dit gebied. In het Vecht­park wor­den de Vecht en de stad Har­den­berg weer met elkaar ver­bon­den en is de Vecht een waar­de­vol cul­tuur­his­to­risch ele­ment. Met de rea­li­sa­tie van het Vecht­park wordt ruim­te gemaakt voor natuur­ont­wik­ke­ling en water­ber­ging. Maar er is ook veel aan­dacht voor het bele­ven van de kwa­li­teit van de omge­ving met ruim­te om de recreëren en te strui­nen en voor kunst die past bij de poten­ties en schoon­heid van het gebied.

Bron:
Water­schap Velt en Vecht