Men­sen die wonen in niet groe­ne omge­ving gaan vaker op vakan­tie

Men­sen die in een niet al te groe­ne omge­ving wonen, lij­ken dat te com­pen­se­ren door meer op vakan­tie te gaan. In totaal gaat het om 20 mil­joen extra over­nach­tin­gen.Dat schrij­ven onder­zoe­kers van Wage­nin­gen, Gro­nin­gen en het Plan­bu­reau voor de Leef­om­ge­ving in de onli­ne ver­sie van Lands­ca­pe and Urban Plan­ning. De onder­zoe­kers von­den een opmer­ke­lijk groot […]

Steeds vaker hit­te­gol­ven in ste­den, groen biedt de oplos­sing

Het ver­schil tus­sen de tem­pe­ra­tuur in de stad en in de groe­ne­re gebie­den erbui­ten wordt steeds gro­ter. Oor­zaak: veel ste­den wor­den steeds dich­ter bebouwd. In Rot­ter­dam bedraagt het maxi­ma­le tem­pe­ra­tuur­ver­schil tus­sen stads­wij­ken en een groe­ne plek bui­ten de stad 8 gra­den Cel­si­us, voor­al in de avond van een hete, wind­stil­le dag. Dit blijkt uit het […]

Hoger opge­lei­den bezoe­ken vaker Amster­dam­se par­ken

Uit onder­zoek van het Gro­te Groen­on­der­zoek dat de Dienst Ruim­te­lij­ke Orde­ning en de dienst Onder­zoek en Sta­tis­tiek van de gemeen­te Amster­dam onlangs heeft uit­ge­voerd, blijkt dat hoger opge­lei­den vaker par­ken bezoe­ken dan lager opge­lei­den. De Amster­dam­se wet­hou­der Marij­ke Vos van Open­ba­re Ruim­te en Groen geeft aan dat ze de ana­ly­se in het onder­zoek begrijpt, maar […]