Steeds vaker hit­te­gol­ven in ste­den, groen biedt de oplos­sing

Het ver­schil tus­sen de tem­pe­ra­tuur in de stad en in de groe­ne­re gebie­den erbui­ten wordt steeds gro­ter. Oor­zaak: veel ste­den wor­den steeds dich­ter bebouwd. In Rot­ter­dam bedraagt het maxi­ma­le tem­pe­ra­tuur­ver­schil tus­sen stads­wij­ken en een groe­ne plek bui­ten de stad 8 gra­den Cel­si­us, voor­al in de avond van een hete, wind­stil­le dag.

Dit blijkt uit het onder­zoek ‘Hitte­stress in Rot­ter­dam’ van de gemeen­te Rot­ter­dam dat deze maand wordt gepu­bli­ceerd.

Meer sterf­ge­val­len als de tem­pe­ra­tuur stijgt
Neder­land­se ste­den, de rijks­over­heid en uni­ver­si­tei­ten onder­zoe­ken het feno­meen dat ‘ste­de­lijk hit­te-eiland’ wordt genoemd, en hoe zij kun­nen voor­ko­men dat het in de zomer  in de ste­den te heet wordt. De nood­zaak van dit onder­zoek werd extra dui­de­lijk na de hit­te­gol­ven in 2003 en 2006, toen bleek dat er onder oude­ren boven de 75 jaar aan­zien­lijk meer sterf­ge­val­len zijn als de tem­pe­ra­tuur stijgt. Daar­naast wil­len ste­den niet dat hun mili­eu­am­bi­ties teniet wor­den gedaan door­dat de inwo­ners mas­saal airco’s aan­schaf­fen van­we­ge de geste­gen tem­pe­ra­tu­ren.

 

Een boom is te ver­ge­lij­ken met tien air­co
Het is heter in de stad door­dat er veel asfalt ligt dat meer zon­ne­stra­ling absor­beert, zoals ook don­ke­re gebou­wen doen. Dich­te bebou­wing staat boven­dien een ver­koe­lend wind­je in de weg. Ook ver­keer leidt tot hoge­re tem­pe­ra­tu­ren. Voor groen is in ste­den die dich­ter bebouwd zijn min­der ruim­te, ter­wijl juist par­ken een ver­koe­lend effect heb­ben. Een boom is te ver­ge­lij­ken met tien air­co’s. De vrees is dat het door de kli­maat­ver­an­de­ring te warm zou kun­nen wor­den in de Neder­land­se ste­den, die niet op hit­te zijn gebouwd.

Maat­re­ge­len tref­fen door meer groen te plan­ten
Rot­ter­dams pro­ject­lei­der Lis­sy Nij­huis van het pro­ject Hit­te­stress: “We dach­ten voor­af: mis­schien valt het wel mee in Rot­ter­dam omdat er veel water is dat ver­koe­lend werkt. Maar Rot­ter­dam blijkt met zijn dich­te bebou­wing en veel asfalt wel dege­lijk een hit­te-eiland te zijn. Bin­nen­ste­de­lijk bou­wen is de trend, maar daar­door wordt het wel ont­zet­tend warm. Dan kun je bij­voor­beeld maat­re­ge­len tref­fen door bij­voor­beeld meer groen te plan­ten en groe­ne daken en groe­ne gevels aan te leg­gen, of de stoe­pen te bekle­den met mate­ri­aal met een lich­te­re kleur, dat min­der warm­te absor­beert. Asfalt is het ergst, gele klin­kers zijn veel koe­ler.”

Groen is een betaal­ba­re oplos­sing
De onder­zoe­kers zijn zich ervan bewust dat in tij­den van bezui­ni­gin­gen maat­re­ge­len tegen hit­te niet erg hoog op de poli­tie­ke agen­da staan. Maar door bij­voor­beeld voor­af te pra­ten met archi­tec­ten over mate­ri­aal­ge­bruik en door maat­re­ge­len aan te beve­len zoals de aan­plant van meer groen en door groe­ne daken kan er vol­gens hen — zon­der veel extra geld — wel dege­lijk iets wor­den onder­no­men tegen de hit­te in de stad.

Inte­res­san­te infor­ma­tie over hit­te­stress

Bron:
de Volks­krant

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.