Hoger opge­lei­den bezoe­ken vaker Amster­dam­se par­ken

Uit onder­zoek van het Gro­te Groen­on­der­zoek dat de Dienst Ruim­te­lij­ke Orde­ning en de dienst Onder­zoek en Sta­tis­tiek van de gemeen­te Amster­dam onlangs heeft uit­ge­voerd, blijkt dat hoger opge­lei­den vaker par­ken bezoe­ken dan lager opge­lei­den.

De Amster­dam­se wet­hou­der Marij­ke Vos van Open­ba­re Ruim­te en Groen geeft aan dat ze de ana­ly­se in het onder­zoek begrijpt, maar ze denkt dat er veel par­ken zijn waar bei­de groe­pen in de stad behoef­te aan heb­ben. Ze zegt dat groen cru­ci­aal is voor de stads­be­wo­ners, omdat het goed is voor de gezond­heid en de eco­no­mie.

Groe­ne metro­pool
Wet­hou­der Maar­ten van Poel­geest van Ruim­te­lij­ke Orde­ning laat in het­zelf­de arti­kel weten meer te gaan inves­te­ren in groen. Hij zegt dat het zijn ambi­tie is om van Amster­dam de Groe­ne Metro­pool te maken.

Ook inte­res­sant

Bron­nen:
De Echo
Groen­on­der­zoek