Nati­o­nal Geo­grap­hic publi­ceert dos­sier over het nieu­we stads­park

Nati­o­nal Geo­grap­hic Maga­zi­ne publi­ceert een uit­ge­breid dos­sier over het stads­park van de een­en­twin­tig­ste eeuw onder de titel: “The Power of Parks. How Urban Parks Are Brin­ging Natu­re Clo­se to Home.” We koes­te­ren terecht nog altijd de mooi aan­ge­leg­de stads­par­ken uit de negen­tien­de eeuw, met hun prach­ti­ge bomen en ver­zorg­de bloem­bed­den. Maar het stads­park van van­daag […]

Bomen op daken bren­gen meer groen in de stad

Groe­ne oases op daken vor­men vol­gens Erik Steeg­man, direc­teur van advies­bu­reau Leven op Daken, dé manier om meer groen in de ste­de­lij­ke omge­ving te bren­gen. Advies­bu­reau Leven op Daken heeft in samen­wer­king met de bedrij­ven Zin­Co en Aqua­co een mul­ti­func­ti­o­neel dak ont­wik­keld. Het groen­blau­we dak beschikt over instal­la­ties om regen­wa­ter op te slaan en te rei­ni­gen, waar­door het […]

Nieuw onder­zoek toont vele voor­de­len van ste­de­lijk groen

In samen­wer­king met de Uni­ted Bank of Car­bon, en de Sustai­na­ble Cities Group aan de uni­ver­si­teit van Leeds, heb­ben onder­zoe­kers van LEAF sci­en­ce een rap­port opge­steld waar­bij zij ingaan op de laat­ste onder­zoe­ken die de voor­de­len van ste­de­lijk groen belich­ten.  In 2014 leef­de 54% van wereld­po­pu­la­tie in dor­pen en ste­den en er wordt ver­wacht dat dit […]