Zuid-Hol­land trekt 36 mil­joen extra uit voor groen­pro­jec­ten

De pro­vin­cie Zuid-Hol­­land wil in 2013 zo’n 36 mil­joen euro uit eigen mid­de­len inves­te­ren in groen­pro­jec­ten. Dat stelt Gede­pu­teer­de Sta­ten voor in het Uit­voe­rings­pro­gram­ma Groen. Zo zet de pro­vin­cie vol­gend jaar 12,4 mil­joen euro apart om samen met ande­ren groen­pro­jec­ten te ont­wik­ke­len. Ver­der gaat er 17,6 mil­joen eigen geld naar groen en recre­a­tie rond de […]

Zuid-Hol­land trekt € 3,3 mil­joen uit voor Flo­ri­a­de

De pro­vin­cie Zuid-Hol­­land stelt € 3,3 mil­joen beschik­baar om de komst van de Flo­ri­a­de in 2022 naar het gebied rond Zoe­ter­meer en Lan­sin­ger­land moge­lijk te maken. De € 3,3 mil­joen moet met de bedra­gen van acht Zuid-Hol­­land­­se gemeen­ten (Alp­hen aan den Rijn, Bode­­gra­­ven-Reeuwijk, Bos­koop, Lan­sin­ger­land, Pijn­ac­­ker-Noot­­­dorp, Rijn­wou­de, Wand­dinx­veen en Zoe­ter­meer) een start­ka­pi­taal ople­ve­ren van € […]

De Groe­ne Stad trekt veel belang­stel­ling op Stads­vo­gel­con­fe­ren­tie

De vol­le­dig vol­ge­boek­te Stads­vo­gel­con­fe­ren­tie, die gis­te­ren in Utrecht werd gehou­den, was een dag vol ken­nis en inspi­ra­tie. Het the­ma van de bij­een­komst was de com­bi­na­tie van stads­plan­ning en natuur­be­scher­ming. Dit the­ma brengt par­tij­en als gemeen­ten, pro­ject­ont­wik­ke­laars, woning­bouw­cor­po­ra­ties, natuur- en mili­eu­or­ga­ni­sa­ties samen. Ini­ti­a­tief­ne­mer Vogel­be­scher­ming Neder­land heeft PPH bena­derd om aan­we­zig te zijn op de Stads­vo­gel­con­fe­ren­tie, omdat […]

Dag van het Park trekt min­der bezoe­kers

De zes­de edi­tie van de Dag van het Park heeft zon­dag 100.000 bezoe­kers getrok­ken. Dat heeft de ANWB, die de dag samen met de Bomenstich­ting orga­ni­seer­de, zon­dag gemeld. In 2009 trok de Dag van het Park nog 120.000 men­sen. Toch spreekt de ANWB, ondanks de regen en storm in delen van het land, van „een […]

Bra­bant trekt €2,7 mil­joen uit om ken­nis over bio­di­ver­si­teit te ver­gro­ten

Vijf­tien Bra­bant­se gemeen­ten, de pro­vin­cie en het Rijk trek­ken 2,7 mil­joen euro uit om de ken­nis over bio­di­ver­si­teit onder Bra­ban­ders te ver­gro­ten.Bio­di­ver­si­teit is het totaal aan soor­ten plan­ten en die­ren in een bepaald (natuur)gebied. 2010 is het Inter­na­ti­o­na­le Jaar van de Bio­di­ver­si­teit. In het kader daar­van slaan vijf­tig orga­ni­sa­ties de han­den ineen om te kij­ken […]

Pro­vin­cie trekt € 16 mil­joen extra uit voor groen

Op voor­stel van de PvdA Zuid-Hol­­land inves­teert Zuid-Hol­­land € 16 mil­joen extra voor de inrich­ting van natuur- en recre­a­tie­ge­bie­den. In het voor­stel wor­den 11 con­cre­te pro­jec­ten genoemd. Het is de bedoe­ling dat het extra geld uiter­lijk in 2011 aan de inrich­ting van deze gebie­den is uit­ge­ge­ven. Er is, voor­al in de dichtst­be­volk­te gebie­den van Zuid-Hol­­land, behoef­te […]