Berichten

De provincie Zuid-Holland wil in 2013 zo’n 36 miljoen euro uit eigen middelen investeren in groenprojecten. Dat stelt Gedeputeerde Staten voor in het Uitvoeringsprogramma Groen. Zo zet de provincie volgend jaar 12,4 miljoen euro apart om samen met anderen groenprojecten te ontwikkelen. Verder gaat er 17,6 miljoen eigen geld naar groen en recreatie rond de stad.

Provinciale Staten neemt op 10 oktober een besluit over zowel de Beleidsvisie Groen als het Uitvoeringsprogramma Groen.

Groen belangrijk voor directe leefomgeving
Gedeputeerde Han Weber is enthousiast: “Groen is belangrijk voor de directe leefomgeving van mensen en daarmee voor het vestigingsklimaat in de Randstad. Wij pakken die taak graag samen met anderen op.” Het Rijk heeft de groentaak overgedragen aan de provincies. Het Rijk stelt ook minder geld beschikbaar. Met een nieuwe visie op groen en het Uitvoeringsprogramma geeft de provincie aan hoe zij de groentaak oppakt.

In 15 minuten naar het groen
De rijksbezuinigingen op groen hebben een groot financieel gat geslagen, met name voor groen en recreatie rond de stad. Weber:”Juist in onze dichtbevolkte provincie vinden we het belangrijk dat iedere inwoner met 15 minuten fietsen in een groene omgeving kan zijn. Dat is goed voor de leefomgeving en voor het vestigingsklimaat. Daarom hebben we samen met de regionale partijen ervoor gezorgd dat 90% van de oorspronkelijke plannen voor groen rond de stad door kan gaan, ondanks de bezuinigingen. Met het Uitvoeringsprogramma kunnen we de afspraken daarover nu eindelijk definitief maken.” Naast ruim 50 miljoen euro rijksgeld investeert de provincie in 2013 17,6 miljoen euro uit eigen zak in groen rond de stad.

Wandel-, fiets- en vaarroutes
De provincie investeert ook 2,4 miljoen euro in wandel-, fiets- en vaarroutes. Er worden onder andere fietsroutes opgeknapt die de stedeling op een aantrekkelijke en veilige manier naar het groene buitengebied leiden.

Geld voor innovaties en goede ideeën
De provincie steekt een half miljoen euro in maatregelen die de agrariërs ondersteunen in hun ondernemerschap. Dat geld wordt onder andere ingezet voor ‘systeeminnovaties’ in veenweidegebieden. Bij deze innovaties wordt gezocht naar vernieuwing in de bedrijfsvoering plus de omgang met de omgeving. De vernieuwing moet breed inzetbaar zijn in de agrarische sector, zodat landbouw in de veenweidegebieden een beter economisch perspectief krijgt en duurzamer wordt.

Groen-ideeën van buiten
Met ‘pilots’ op groengebied wil de provincie kijken hoe zij haar ambities op een andere manier kan bereiken. Daarvoor wordt 2 miljoen euro uitgetrokken. Nieuw is ook, dat de provincie 12,4 miljoen euro opzij zet voor goede groen-ideeën van buiten. Iedereen kan tot 1 december 2012 nog met goede ideeën naar de provincie stappen.

Beleidsvisie
Het Uitvoeringsprogramma Groen is een uitwerking van de Beleidsvisie Groen. Deze visie, ook bekend onder de naam ‘Groenagenda’, heeft afgelopen zomer ter inzage gelegen. De provincie kreeg ruim 100 reacties.

De decentralisatie van de groentaak is op een aantal punten nog niet afgerond. Er is nog discussie over de herijking van de Ecologische Hoofdstructuur en over de financiële afwikkeling van het Investeringsfonds Landelijk Gebied. Deze onderwerpen zijn dan ook nog niet ingevuld in de Beleidsvisie en het Uitvoeringsprogramma. De verwachting is dat voor eind 2012 over deze onderwerpen meer duidelijkheid is.

Bron:
Provincie Zuid-Holland

 

 

 

De provincie Zuid-Holland stelt € 3,3 miljoen beschikbaar om de komst van de Floriade in 2022 naar het gebied rond Zoetermeer en Lansingerland mogelijk te maken.

De € 3,3 miljoen moet met de bedragen van acht Zuid-Hollandse gemeenten (Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Boskoop, Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Rijnwoude, Wanddinxveen en Zoetermeer) een startkapitaal opleveren van € 10 miljoen. De totale kosten van de Floriade bedragen € 93 miljoen.

Op dit moment zijn naast Zuid-Holland ook Amsterdam, Almere en Groningen in de race om de internationale tuinbouwtentoonstelling binnen te halen. De mededingers moeten voor 1 juli hun bidbook bij de Nationale Tuinbouwraad inleveren. Begin oktober, bij het sluiten van de Floriade in Venlo, wordt bekend gemaakt wie de Floriade in 2022 mag organiseren.
 

De volledig volgeboekte Stadsvogelconferentie, die gisteren in Utrecht werd gehouden, was een dag vol kennis en inspiratie. Het thema van de bijeenkomst was de combinatie van stadsplanning en natuurbescherming. Dit thema brengt partijen als gemeenten, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, natuur- en milieuorganisaties samen.

Initiatiefnemer Vogelbescherming Nederland heeft PPH benaderd om aanwezig te zijn op de Stadsvogelconferentie, omdat het groene product van zeer wezenlijk belang is voor de diversiteit en populatie van vogels in het stedelijk gebied. De Groene Stad, activiteit van PPH, is de campagne die aan de hand van wetenschappelijk onderzoek laat zien dat groen een maatschappelijke en economische waarde vertegenwoordigt. Daarnaast stimuleert meer groen in de stad de biodiversiteit, zoals meer vogels.

Informatie werd enthousiast ontvangen
Boeken als ‘Biodiversiteit in tuin en plantsoen’, ‘Vaste planten in het openbaar groen’, ‘Bomen een verademing voor de stad’ en ‘Groen loont’, geven een prima beeld van de meerwaarde van het groen voor de woon- en werkomgeving. Deze informatie werd dan ook enthousiast ontvangen door groenadviseurs van gemeenten, beleidsmedewerkers van bouwbedrijven en architecten, kortom partijen die betrokken zijn bij de inrichting en leefbaarheid van een stad.

Sneek wint Stadsvogelprijs 2011
De gemeente Súdwest Fryslan heeft dit jaar de Stadsvogelprijs gewonnen met het project ‘Stadsvogels in Sneek’. De prijs is door Vogelbescherming Nederland in het leven geroepen om gemeenten te stimuleren om zich door middel van innovatieve projecten in te zetten voor stadsvogels.

Openbaar groen vogelvriendelijk ingericht
Het project ‘Stadsvogels in Sneek’ is ontstaan vanuit het initiatief van één burger, Niels de Bruijn. Om de achteruitgang van de vogels in Sneek te stoppen, heeft hij de gemeente weten te enthousiasmeren. Het leidde tot een gezamenlijke actieplan, waarbij burgers en overheid nauw met elkaar samenwerken. In het plan staat de huismus centraal, er zijn meer dan 400 nestkasten getimmert en opgehangen door leerlingen van de praktijkschool, voorlichting aan inwoners gegeven over natuurvriendelijke tuinen en het openbaar groen is vogelvriendelijk ingericht. Dit alles om de stad een betere leefomgeving voor de vogels te maken. Of zoals de gemeente het zelf verwoordde: ‘De stadsvogel is het symbool voor de leefbaarheid.’

Vogelrijke stad
Dit jaar is er voor het eerst ook een aanmoedigingsprijs van 10.000 euro uitgereikt aan de gemeente Alkmaar. In Alkmaar werken vogelwerkgroep, gemeente, bedrijfsleven en bewoners samen om een vogelvriendelijke en vogelrijke stad te creëren. De publieksprijs gaat naar de gemeente Veenendaal.

Voedsel in steden
Vogelbescherming Nederland reikt de prijs uit om gemeenten te stimuleren om innovatieve projecten voor stadsvogels op te zetten en om mensen enthousiast te maken voor de vogels in hun stad. Nederland is aan het verstedelijken en daardoor moeten steeds meer vogels hun voedsel en schuilplaatsen in de steden vinden.

Bron:
PPH, Vogelbescherming Nederland

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

De zesde editie van de Dag van het Park heeft zondag 100.000 bezoekers getrokken. Dat heeft de ANWB, die de dag samen met de Bomenstichting organiseerde, zondag gemeld.

In 2009 trok de Dag van het Park nog 120.000 mensen. Toch spreekt de ANWB, ondanks de regen en storm in delen van het land, van ,,een zeer geslaagde dag. De meeste mensen lieten zich niet door het slechte weer afschrikken en hebben genoten van het programma”, stelt de woordvoerster.

 

 

 

 

 


Bron:
De Pers

 

Vijftien Brabantse gemeenten, de provincie en het Rijk trekken 2,7 miljoen euro uit om de kennis over biodiversiteit onder Brabanders te vergroten.
Biodiversiteit is het totaal aan soorten planten en dieren in een bepaald (natuur)gebied. 2010 is het Internationale Jaar van de Biodiversiteit. In het kader daarvan slaan vijftig organisaties de handen ineen om te kijken hoe ze de kennis onder jeugd, jongeren en volwassenen over biodiversiteit kunnen vergroten.

De initiatieven die daaruit voortkomen worden vastgelegd in het zogenoemde educatieprogramma ‘Brabantse Parels van Biodiversiteit’.

Samen sterk
In de Noord-Brabant zijn al veel activiteiten die georganiseerd worden rondom biodiversiteit. Vaak worden die alleen voor één bepaalde gemeente georganiseerd.

“We willen proberen die verschillende activiteiten aan elkaar te koppelen, zodat er een netwerk ontstaat van evenementen op het gebied van biodiversiteit”, vertelt Wim Ruis van de IVN Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie. “Veel projecten lopen al. Die inventariseren we nu. In Tilburg heb je bijvoorbeeld een biodiverse tuin maar ook projecten rondom de gierzwaluw. Die kunnen ook leuk zijn voor andere gemeenten. In het najaar organiseren we een beurs voor gemeenten waar alle activiteiten de revue passeren. Dan kunnen ze kijken of er initiatieven zijn die ook voor hen interessant zijn.”

Bron:
Gemeente Tilburg

 

Op voorstel van de PvdA Zuid-Holland investeert Zuid-Holland € 16 miljoen extra voor de inrichting van natuur- en recreatiegebieden. In het voorstel worden 11 concrete projecten genoemd. Het is de bedoeling dat het extra geld uiterlijk in 2011 aan de inrichting van deze gebieden is uitgegeven. 

Er is, vooral in de dichtstbevolkte gebieden van Zuid-Holland, behoefte aan meer recreatie¬mogelijkheden. In het coalitieakkoord van de provincie is daarom de aanleg van 325 hectare groen in de periode 2007-2011 opgenomen. De realisatie van natuur- en recreatiegebieden is een kerntaak van de provincie. Uit een recente evaluatie bleek dat de groenprojecten van de provincie pas in 2013 gerealiseerd zijn.

Versnelde inrichting
Het is moeilijk om de benodigde gronden tijdig aan te kopen. Daarom wil de PvdA dat er extra wordt geïnvesteerd in de inrichting van andere gebieden, waarvan de grond al in eigendom van de overheid of natuurorganisaties is. Via een amendement op de kadernota, dat met steun van CDA, VVD en Christenunie/SGP werd ingediend, stuurt de PvdA aan op de versnelde inrichting van deze gebieden.

In het najaar zal worden besloten welke projecten geld van de provincie ontvangen. Provinciale Staten willen dat in ieder geval een bijdrage aan de volgende projecten wordt overwogen:

 1. Broekpolder Vlaardingen
 2. Oostpolder Gouda
 3. Boterhuispolder/Goybos Leiderdorp
 4. Oostvlietzone Leiden.
 5. Bleiswijk-noord Lansingerland
 6. Poelzone Westland.
 7. Meijegraslanden Nieuwkoop
 8. Bovenlanden Nieuwkoop
 9. Boogpark Zuidplas.
 10. Natuurfietspad de Grecht
 11. Groene Zoom, Nieuwerkerk aan den IJssel

De projecten zijn goed gespreid over de provincie en veel projecten liggen in of bij de grotere steden. Daardoor zullen veel provinciebewoners snel van de nieuwe investering kunnen profiteren. De € 16 miljoen die extra wordt uitgegeven, is afkomstig uit het overschot op de begroting van 2008. De lasten voor de burger zullen in 2010 niet stijgen.

Bron:
PvdA Zuid-Holland