De Groe­ne Stad trekt veel belang­stel­ling op Stads­vo­gel­con­fe­ren­tie

De vol­le­dig vol­ge­boek­te Stads­vo­gel­con­fe­ren­tie, die gis­te­ren in Utrecht werd gehou­den, was een dag vol ken­nis en inspi­ra­tie. Het the­ma van de bij­een­komst was de com­bi­na­tie van stads­plan­ning en natuur­be­scher­ming. Dit the­ma brengt par­tij­en als gemeen­ten, pro­ject­ont­wik­ke­laars, woning­bouw­cor­po­ra­ties, natuur- en mili­eu­or­ga­ni­sa­ties samen.

Ini­ti­a­tief­ne­mer Vogel­be­scher­ming Neder­land heeft PPH bena­derd om aan­we­zig te zijn op de Stads­vo­gel­con­fe­ren­tie, omdat het groe­ne pro­duct van zeer wezen­lijk belang is voor de diver­si­teit en popu­la­tie van vogels in het ste­de­lijk gebied. De Groe­ne Stad, acti­vi­teit van PPH, is de cam­pag­ne die aan de hand van weten­schap­pe­lijk onder­zoek laat zien dat groen een maat­schap­pe­lij­ke en eco­no­mi­sche waar­de ver­te­gen­woor­digt. Daar­naast sti­mu­leert meer groen in de stad de bio­di­ver­si­teit, zoals meer vogels.

Infor­ma­tie werd enthou­si­ast ont­van­gen
Boe­ken als ‘Biodiversiteit in tuin en plant­soen’, ‘Vaste plan­ten in het open­baar groen’, ‘Bomen een ver­a­de­ming voor de stad’ en ‘Groen loont’, geven een pri­ma beeld van de meer­waar­de van het groen voor de woon- en werk­om­ge­ving. Deze infor­ma­tie werd dan ook enthou­si­ast ont­van­gen door groen­ad­vi­seurs van gemeen­ten, beleids­me­de­wer­kers van bouw­be­drij­ven en archi­tec­ten, kort­om par­tij­en die betrok­ken zijn bij de inrich­ting en leef­baar­heid van een stad.

Sneek wint Stads­vo­gel­prijs 2011
De gemeen­te Súd­west Frys­lan heeft dit jaar de Stads­vo­gel­prijs gewon­nen met het pro­ject ‘Stadsvogels in Snee­k’. De prijs is door Vogel­be­scher­ming Neder­land in het leven geroe­pen om gemeen­ten te sti­mu­le­ren om zich door mid­del van inno­va­tie­ve pro­jec­ten in te zet­ten voor stads­vo­gels.

Open­baar groen vogel­vrien­de­lijk inge­richt
Het pro­ject ‘Stadsvogels in Snee­k’ is ont­staan van­uit het ini­ti­a­tief van één bur­ger, Niels de Bruijn. Om de ach­ter­uit­gang van de vogels in Sneek te stop­pen, heeft hij de gemeen­te weten te enthou­si­as­me­ren. Het leid­de tot een geza­men­lij­ke actie­plan, waar­bij bur­gers en over­heid nauw met elkaar samen­wer­ken. In het plan staat de huis­mus cen­traal, er zijn meer dan 400 nest­kas­ten getim­mert en opge­han­gen door leer­lin­gen van de prak­tijk­school, voor­lich­ting aan inwo­ners gege­ven over natuur­vrien­de­lij­ke tui­nen en het open­baar groen is vogel­vrien­de­lijk inge­richt. Dit alles om de stad een bete­re leef­om­ge­ving voor de vogels te maken. Of zoals de gemeen­te het zelf ver­woord­de: ‘De stads­vo­gel is het sym­bool voor de leefbaarheid.’

Vogel­rij­ke stad
Dit jaar is er voor het eerst ook een aan­moe­di­gings­prijs van 10.000 euro uit­ge­reikt aan de gemeen­te Alkmaar. In Alkmaar wer­ken vogel­werk­groep, gemeen­te, bedrijfs­le­ven en bewo­ners samen om een vogel­vrien­de­lij­ke en vogel­rij­ke stad te creëren. De publieks­prijs gaat naar de gemeen­te Veen­en­daal.

Voed­sel in ste­den
Vogel­be­scher­ming Neder­land reikt de prijs uit om gemeen­ten te sti­mu­le­ren om inno­va­tie­ve pro­jec­ten voor stads­vo­gels op te zet­ten en om men­sen enthou­si­ast te maken voor de vogels in hun stad. Neder­land is aan het ver­ste­de­lij­ken en daar­door moe­ten steeds meer vogels hun voed­sel en schuil­plaat­sen in de ste­den vin­den.

Bron:
PPH, Vogel­be­scher­ming Neder­land

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.