Kabi­net geeft ruim­te voor groe­ne duur­za­me ini­ti­a­tie­ven

Ban­ken, inves­teer­ders en beleg­gers krij­gen meer moge­lijk­he­den om te inves­te­ren in duur­za­me pro­jec­ten. Zo kun­nen bij­voor­beeld bedrij­ven die groe­ne daken aan­plan­ten en onder­ne­mers die wer­ken aan de opslag van zon­­ne-ener­­gie, aan­klop­pen voor een finan­cie­ring tegen gun­sti­ge voor­waar­den. Staats­se­cre­ta­ris Dijks­ma (Infra­struc­tuur en Mili­eu) en staats­se­cre­ta­ris Wie­bes (Finan­ci­ën) heb­ben met de Neder­land­se Ver­e­ni­ging van Ban­ken (NVB) de […]

Meer bomen voor groe­ne­re school­plei­nen

De pro­vin­cie Over­ijs­sel begon van­daag op de nati­o­na­le Boom­feest­dag de cam­pag­ne “Bomen voor groe­ne­re school­plei­nen”. Met deze cam­pag­ne wor­den dit jaar op of in de omge­ving van school­plei­nen van basis­scho­len in Over­ijs­sel 500 laan­bo­men geplant. Het doel is om de schoolom­ge­ving van kin­de­ren groe­ner te maken. De cam­pag­ne, die wordt geco­ör­di­neerd door Natuur en Mili­eu […]

Kin­de­ren plan­ten nieu­we bomen in de wijk Cas­ter­ho­ven in Kes­te­ren

Bass­school­leer­lin­gen van groep 7/8 van Het Palet, groep 8 van De Weg­wij­zer en groep 8 van Het Kom­pas in Kes­te­ren, gaan op woens­dag 16 maart om 10.30 uur bomen plan­ten in de woon­wijk Cas­ter­hof in Kes­te­ren. De 70 scho­lie­ren plan­ten met wet­hou­der Her­man Ger­rit­sen van de gemeen­te Neder-Betu­we 30 bomen. Die komen aan de Domi­nee […]