Bos­ge­bie­den in Neder­land nemen toe

In de afge­lo­pen 20 jaar is er in Neder­land bij­na 6 pro­cent meer bos­ge­bied bij­ge­ko­men. Dat blijkt uit een stu­die van de Wereld­bank. Wereld­wijd doet Neder­land het qua de toe­na­me van bos­ge­bied niet gek, we staan op plek 51. In Neder­land werd in 1990 10,22 pro­cent van het land­op­per­vlak besla­gen door bos. In 2010 was […]

Stads­land­bouw neemt toe en kan 10 pro­cent van loka­le voed­sel­vraag pro­du­ce­ren

Een groei­end aan­tal Neder­land­se ste­den doet mee aan ini­ti­a­tie­ven voor voed­sel­pro­duc­tie in de stad en de stads­rand­zo­ne. Deze voed­sel­pro­duc­tie is bestemd voor de loka­le inwo­ners. In the­o­rie kan een stad voor onge­veer 10 pro­cent zelf­voor­zie­nend zijn. De pro­ce­du­res tot toe­stem­ming voor een stads­tuin duren nog lang, maar uit­ge­brei­de plan­nen zijn er wel. De inte­gra­tie van […]

Kat­wijk staat gevel­tui­nen toe

De gemeen­te Kat­wijk heeft in een beleids­plan opge­no­men dat de aan­leg van gevel­tui­nen is toe­ge­staan in stra­ten zon­der voor­tui­nen. Hier­mee wil de gemeen­te een bij­dra­ge leve­ren aan de ver­be­te­ring en ver­fraai­ing van de woon­om­ge­ving. Inwo­ners met een woning zon­der voor­tuin kun­nen een aan­vraag indie­nen voor een gevel­tuin met een breed­te van maxi­maal ander­hal­ve stoep­te­gel. In […]