1e Gebouw op C2C-ter­rein Park 2020 in novem­ber in gebruik

Huis­houd­ap­pa­ra­ten­fa­bri­kant Bosch en Sie­mens neemt als eer­ste op 11 novem­ber 2011 een kan­toor­ge­bouw op het bedrij­ven­ter­rein Park 20|20 in Hoofd­dorp in gebruik. Park 20|20 is het eer­ste groot­scha­li­ge kan­to­ren­com­plex ter wereld dat is ont­wor­pen vol­gens de prin­ci­pes van Crad­le-to-Crad­le (C2C). Groen ver­vult een belang­rij­ke rol in het kan­to­ren­park. Het 5,4 ha gro­te gebied bestaat voor […]

Rot­ter­dam opent Strand­park op braak­lig­gend ter­rein

Bij­na elke gro­te stad heeft in de zomer zijn eigen tij­de­lij­ke stads­strand. Ook Rot­ter­dam heeft zijn eigen strand maar maakt er door de toe­voe­ging van groen iets bij­zon­ders van: het Strand­park Coo­l­ha­ven. Peter Kre­mer van Tri­fo­li­um Tuin­ont­werp richt­te in één maand tijd het braak­lig­gen­de ter­rein in met 120 kuub zand pal­men, bam­boe en een laven­del­veld.  […]

Bomen geplant op ter­rein Ame­ri­kaan­se ambas­sa­de

Op het ter­rein van de nieu­we Ame­ri­kaan­se ambas­sa­de in Was­se­naar plan­ten de bur­ge­mees­ters van Den Haag en Was­se­naar vrij­dag­mid­dag bomen. Dit in het kader van de vie­ring van Earth Day. De bomen staan sym­bool voor de samen­wer­king tus­sen de Ver­e­nig­de Sta­ten en de gemeen­ten Den Haag en Was­se­naar. Lees het vol­le­di­ge bericht op Radio TV […]

Ter­rein St. Eli­sa­beth zie­ken­huis in Amers­foort wordt stads­park

De nieu­we col­le­ge­par­tij­en BPA, VVD, D66 en Groen­Links in Amers­foort zijn een coa­li­tie­ak­koord over­een­ge­ko­men waar­bij het ter­rein van het St. Eli­sa­beth zie­ken­huis als stads­park wordt inge­richt, zodra het nieu­we zie­ken­huis aan de Maat­weg in 2014 in gebruik wordt geno­men. Met dit akkoord zal het Rijks­mo­nu­ment Park Randen­broek tegen die tijd weer een open ver­bin­ding krij­gen […]