Mil­aan heeft spec­ta­cu­lair plan voor het ‘hoogste bos ter wereld’

Mil­aan krijgt het hoog­ste bos ter wereld. In de wijk Iso­la, niet ver van het cen­trum, wordt het Bosco Ver­ti­ca­le gebouwd. Ergens in 2013 wordt ‘het ver­ti­ca­le bos’ vol­tooid. Het zal bestaan uit twee woon­to­rens, van 110 en 76 meter hoog, naar een ont­werp van het Mila­ne­se bureau van Ste­fa­no Boe­ri. Over de hele leng­te […]

Epe biedt open­baar groen ter adop­tie aan

Onder­houd van roton­des en bloem­bak­ken zijn in de gemeen­te Epe over het alge­meen zeer arbeids­in­ten­sief. En aan­ge­zien de gemeen­te  de komen­de jaren flink moe­ten bezui­ni­gen op het onder­houd van de open­ba­re ruim­te, wor­den er naar ande­re moge­lijk­he­den geke­ken. “Een moge­lijk­heid is groe­nele­men­ten ter adop­tie aan te bie­den”, zegt wet­hou­der Joop van Nuijs. “Zo wordt vaak […]

Rot­ter­dam biedt plant­pi­ra­mi­des ter adop­tie aan

Rot­ter­dam zoek par­ti­cu­lie­ren en bedrij­ven die zich van­af 2012 wil­len ont­fer­men over acht­hon­derd ‘plant­pi­ra­mi­des’ die her en der staan. Door bezui­ni­gin­gen wor­den de gro­te, sta­len bak­ken van­af vol­gend jaar niet meer gevuld met gera­ni­ums. Voor € 650 per sei­zoen kun­nen de plan­ten­bak­ken als het ware wor­den gea­dop­teerd. Dat bedrag is inclu­sief trans­port­kos­ten en onderhoud.Op ver­schil­len­de […]

Groot­ste bin­nen­ste­de­lij­ke park ter wereld vol­tooid

Met de ope­ning van het Argan­zu­e­la­park in Madrid is het groot­ste bin­nen­ste­de­lij­ke park ter wereld vol­tooid. Het pro­ject Madrid RIO omvat 150 hec­ta­re langs de rivier de Man­za­na­res. Door een acht­baans­snel­weg gedeel­te­lijk te onder­tun­ne­len kwam er boven­gronds ruim­te vrij voor een bou­le­vard, ver­schil­len­de par­ken en een aan­tal sport­voor­zie­nin­gen.       Kos­ten €400 mil­joenDe rea­li­sa­tie […]

Wenen blijft meest leef­ba­re stad ter wereld

Voor het twee­de jaar op rij is Wenen uit­ge­roe­pen tot Meest Leef­ba­re Stad Ter Wereld door het gere­pu­teer­de advies­bu­reau Mer­cer. De Oos­ten­rijk­se hoofd­stad bestaat voor bij­na de helft van de stad uit groen en par­ken. “Wenen heeft alle voor­de­len van een gro­te stad, en tege­lijk alle voor­de­len van het plat­te­land” , zegt Mar­tin Hol­lin­ger. Typisch […]