Rot­ter­dam biedt plant­pi­ra­mi­des ter adop­tie aan

Rot­ter­dam zoek par­ti­cu­lie­ren en bedrij­ven die zich van­af 2012 wil­len ont­fer­men over acht­hon­derd ‘plant­pi­ra­mi­des’ die her en der staan. Door bezui­ni­gin­gen wor­den de gro­te, sta­len bak­ken van­af vol­gend jaar niet meer gevuld met gera­ni­ums.

Voor € 650 per sei­zoen kun­nen de plan­ten­bak­ken als het ware wor­den gea­dop­teerd. Dat bedrag is inclu­sief trans­port­kos­ten en onderhoud.Op ver­schil­len­de manie­ren maakt de gemeen­te recla­me om de plant­pi­ra­mi­des te ver­hu­ren. Zo zijn deel­ge­meen­tes en rand­ge­meen­tes zoals Barend­recht bena­derd. Maar ook par­ti­cu­lie­ren kun­nen zich aan­mel­den. De pira­mi­des blij­ven eigen­dom van de gemeen­te.

Groen en aan­trek­ke­lijk
Rot­ter­dam wil met de ver­huur de plan­ten­bak­ken duur­zaam her­ge­brui­ken. De gemeen­te hoopt dat bewo­ners, scho­len en bedrij­ven hun steen­tje wil­len bij­dra­gen aan het groen en aan­trek­ke­lijk hou­den van de stad.

 

 

Bron:
RTV Rijn­mond

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.