Sjerp Bou­ma (VHG): Groe­ne Stad, onmis­baar plat­form

Inza­me­ling taxus­snoei­sel helpt groe­ne sec­tor beter te pro­fi­le­ren Sjerp Bou­ma, eige­naar en cre­a­tief vorm­ge­ver van Out­look en Apo­la Groen­pro­jec­ten is sinds 2012 bestuurs­lid van de groe­ne onder­ne­mers­ver­e­ni­ging VHG. Hij was en is nog steeds ini­ti­a­tief­ne­mer en motor ach­ter de taxus­ac­tie ‘Snoei­en voor Leven’. In het kader van die actie wordt ook dit jaar in de […]

Hon­der­den hove­niers snoei­en voor leven

Vele hon­der­den hove­niers zet­ten zich de komen­de maan­den in voor kan­ker­be­strij­ding. De nati­o­na­le actie ‘VHG-hove­­niers snoei­en voor leven’ is woens­dag offi­ci­eel begon­nen. Op Her­den­kings­park West­gaar­de in Amster­dam gaf de onco­loog pro­fes­sor dr. Hans Nor­tier het start­schot. Samen met VHG-direc­­teur Egbert Roozen en Rob Fran­ken van Van der Tol hove­niers, ont­hul­de hij het cam­pag­ne­lo­go en het […]

Lan­de­lij­ke taxus inza­me­ling­ac­tie tegen kan­ker

Onder het mot­to ‘Ver­groot de hoop, ver­klein de kan­ker’ vindt van 15 juni tot en met 31 augus­tus de nati­o­na­le inza­mel­ac­tie taxus­snoei­sel plaats. Op diver­se pun­ten in Neder­land kan dan taxus­snoei­sel wor­den inge­le­verd. Dit snoei­sel bevat een belang­rij­ke grond­stof voor het maken van genees­mid­de­len waar­mee men tij­dens che­mo­the­ra­pie kan­ker bestrijdt. De Taxus bac­ca­ta is een […]