Rot­ter­dam rondt pro­ject groe­ne school­plei­nen met suc­ces af

In Rot­ter­dam zijn in de afge­lo­pen jaren al meer­de­re school­plei­nen en open­ba­re bui­ten­ruim­ten groen inge­richt. De bevin­din­gen daar­van zijn in een bro­chu­re opge­no­men met als doel ook ande­re ste­den te enthou­si­as­me­ren. Het groen­plein dat werd aan­ge­legd in Feij­enoord trok lan­de­lijk de aan­dacht en vorm­de de aan­lei­ding voor dit pro­ject. Het minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken, Land­bouw […]

Eer­ste Groe­ne Doe­len Loop in Rot­ter­dam groot suc­ces

Afge­lo­pen zater­dag vond in Rot­ter­dam de eer­ste edi­tie plaats van de Groe­ne Doe­len Loop. Bur­ge­mees­ter Ahmed Abou­ta­leb van Rot­ter­dam gaf het start­schot en schonk namens de gemeen­te €1.000. Dit bedrag werd door Limits to Earth ver­dub­beld. Daar­naast lie­pen de wan­de­laars nog geld bij elkaar. In totaal is er een klei­ne €3.000 opge­haald voor het Rot­ter­dam­se […]

Groe­ne Stad con­gres Mil­aan groot suc­ces

Afge­lo­pen vrij­dag en zater­dag vond het twee­de Euro­pe­se Groe­ne Stad con­gres plaats in Mil­aan, met als the­ma ‘Green city toward cities of the futu­re’.  Op vrij­dag gaven spre­kers uit New York, Ber­lijn, Mil­aan, Parijs, Amster­dam en Lon­don lezin­gen over het belang en de meer­waar­de van het groen in de ste­de­lij­ke omge­ving. De hoofd­pun­ten van de […]