Sym­po­si­um ‘Bomen en stra­ling’ druk bezocht

Het Groe­ne Pavil­joen in Baarn was afge­lo­pen vrij­dag nau­we­lijks groot genoeg voor alle belang­stel­len­den voor het eer­ste sym­po­si­um over het effect van elek­tro­mag­ne­ti­sche stra­ling op bomen. Spre­kers uit de boom­kwe­ke­rij, het gemeen­te­lijk groen­be­heer en de weten­schap deel­den hun ken­nis en erva­rin­gen met onbe­ken­de boom­aan­tas­tin­gen en de rol die elek­tro­mag­ne­ti­sche stra­ling daar­bij zou kun­nen spe­len.   […]

Sym­po­si­um over de effec­ten van elek­tro­mag­ne­ti­sche stra­ling op bomen

Onbe­ken­de aan­tas­tin­gen aan bomen in een ste­de­lij­ke omge­ving komen in toe­ne­men­de mate voor. Het gaat bij­voor­beeld om vlek­ken, ver­kleu­rin­gen, bloe­din­gen, bast­knob­bels en afster­ving van weef­sel. Een dui­de­lij­ke bio­lo­gi­sche oor­zaak is tot nog toe niet gevon­den. Uit een eer­ste labo­ra­to­ri­um­on­der­zoek door Wage­nin­gen Uni­ver­si­ty komt naar voren dat elek­tro­mag­ne­ti­sche stra­ling moge­lijk nega­tief effect heeft op de gezond­heid […]

Bewe­zen: Stra­ling draad­loos inter­net scha­de­lijk voor bomen en gewas­sen

BAARN — Elek­tro­mag­ne­ti­sche stra­ling van draad­loos inter­net heeft een nega­tie­ve invloed op plan­ten en bomen. Dit blijkt uit onder­zoek van de Uni­ver­si­teit Wage­nin­gen. Moge­lijk is ook stra­ling van mobie­le tele­foons scha­de­lijk. Op 18 febru­a­ri wordt bij het Baarn­se Bomen­cen­trum een sym­po­si­um over het onder­werp gehou­den. De elek­tro­mag­ne­ti­sche stra­ling ver­oor­zaakt afster­ven van blad en ach­ter­blij­ven­de groei […]