Bewe­zen: Stra­ling draad­loos inter­net scha­de­lijk voor bomen en gewas­sen

BAARN — Elek­tro­mag­ne­ti­sche stra­ling van draad­loos inter­net heeft een nega­tie­ve invloed op plan­ten en bomen. Dit blijkt uit onder­zoek van de Uni­ver­si­teit Wage­nin­gen. Moge­lijk is ook stra­ling van mobie­le tele­foons scha­de­lijk. Op 18 febru­a­ri wordt bij het Baarn­se Bomen­cen­trum een sym­po­si­um over het onder­werp gehou­den.

De elek­tro­mag­ne­ti­sche stra­ling ver­oor­zaakt afster­ven van blad en ach­ter­blij­ven­de groei bij bomen en gewas­sen. De afde­ling plant­cel­bi­o­lo­gie van de Uni­ver­si­teit Wage­nin­gen heeft voor het onder­zoek samen­ge­werkt met onder meer de TU Delft, TNO en de gemeen­te Alp­hen aan den Rijn. Bij het onder­zoek zijn plan­ten bloot­ge­steld aan elek­tro­mag­ne­ti­sche vel­den.
Het onder­zoek is aan­ge­zwen­geld door amb­te­na­ren van de gemeen­te Alp­hen aan den Rijn. Zij trok­ken vijf jaar gele­den aan de bel toen zij onver­klaar­ba­re afwij­kin­gen ont­dek­ten op hun bomen: vlek­ken, bloe­din­gen, gezwel­ach­ti­ge bast­knob­bels en mys­te­ri­eu­ze lij­nen die uit­ein­de­lijk open­scheu­ren. Onder­zoek wees uit dat er geen spra­ke was van een virus of bac­te­rie. Of de elek­tro­mag­ne­ti­sche stra­ling de oor­zaak is van deze ver­schijn­se­len is nog onbe­kend.
Inmid­dels is een aan­tal din­gen wel dui­de­lijk: de mys­te­ri­eu­ze ziek­te­ver­schijn­se­len dui­ken op in de hele wes­ter­se wereld, alle soor­ten loof­bo­men heb­ben er last van, en zeven­tig pro­cent van de bomen in het ste­de­lijk gebied van Neder­land ver­toont der­ge­lij­ke ziek­te­ver­schijn­se­len. Vijf jaar gele­den, toen de afwij­kin­gen in Alp­hen wer­den ont­dekt, had slechts tien pro­cent van de bomen ‘iets geks’. Ook aan­ge­toond: bomen in dich­ter bebos­te gebie­den zijn niet of nau­we­lijks aan­ge­tast.
Een pro­ject­groep is op zoek gegaan naar oor­za­ken. Op basis van de ken­mer­ken — het speelt inter­na­ti­o­naal, er zit een stij­gen­de lijn in, het speelt in ste­de­lij­ke gebie­den en het is niet bio­lo­gisch — zijn twee moge­lij­ke oor­za­ken naar voren geko­men: ultra­fijn­stof, dat zo klein is dat het bij orga­nis­men naar bin­nen kan drin­gen, en elek­tro­mag­ne­ti­sche vel­den die wor­den ver­oor­zaakt door bij­voor­beeld zend­in­stal­la­ties voor mobie­le tele­fo­nie en draad­loos inter­net.