Min­der stress en meer soci­a­le steun in groe­ne leef­om­ge­ving

Bewo­ners van groe­ne wij­ken voe­len zich gezon­der, min­der gestrest, vei­li­ger en min­der een­zaam dan bewo­ners van wij­ken met wei­nig groen. Daar­om draagt groen in de leef­om­ge­ving bij aan een goe­de gezond­heid. Con­creet ligt het huis­art­sen­be­zoek in groe­ne buur­ten lager dan elders. Anders dan ver­wacht, bewe­gen bewo­ners van groe­ne buur­ten niet meer dan bewo­ners van buur­ten […]

Steun voor bomen­plan in Rot­ter­dam

Een raads­meer­der­heid van PvdA, CDA, SP, D66 en Chris­ten­Unie in Rot­ter­dam steunt in gro­te lij­nen de voor­stel­len van raads­lid Arno Bon­te voor beter onder­houd aan bomen en voor de aan­plant van 100.000 extra bomen in de komen­de veer­tig jaar. Het Groen­­Links-plan is onlangs in de com­mis­sie­ver­ga­de­ring bespro­ken. In het 100.000 Bomen­plan van Groen­Links staan 27 […]

Financiële steun voor volks­tui­nen in Amster­dam­se kracht­wij­ken

Drie volks­tuin­par­ken in kracht­wij­ken krij­gen een rol als groe­ne recre­a­tie­voor­zie­ning voor de buurt. De gemeen­te heeft hier­voor € 250.000 van het minis­te­rie van Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit (LNV) gekre­gen. Omwo­nen­den wor­den bij deze plan­nen betrok­ken. “Groe­ne plek­ken zijn onmis­baar voor de stad. Niet alleen voor recre­a­tie maar ook om de soci­a­le cohe­sie te bevor­de­ren,” aldus […]