Steun voor bomen­plan in Rot­ter­dam

Een raads­meer­der­heid van PvdA, CDA, SP, D66 en Chris­ten­Unie in Rot­ter­dam steunt in gro­te lij­nen de voor­stel­len van raads­lid Arno Bon­te voor beter onder­houd aan bomen en voor de aan­plant van 100.000 extra bomen in de komen­de veer­tig jaar. Het Groen­Links-plan is onlangs in de com­mis­sie­ver­ga­de­ring bespro­ken.

In het 100.000 Bomen­plan van Groen­Links staan 27 voor­stel­len voor een duur­zaam beheer van de Rot­ter­dam­se bomen.  Zo wil de par­tij een geva­ri­eerd bomen­be­stand en beplan­ting van de zan­de­ri­ge boom­cir­kels.

Veel lof
Het meest in het oog sprin­gen­de voor­stel gaat over de aan­plant van 100.000 extra bomen in de komen­de veer­tig jaar. Eer­der werd een motie van Groen­Links aan­ge­no­men om dit jaar nog 2009 extra bomen te plan­ten, boven­op de bomen die van­we­ge de her­plant­plicht al geplant moe­ten wor­den.

In de com­mis­sie was er veel lof voor de plan­nen van Groen­Links. Wet­hou­der Bol­si­us heeft toe­ge­zegd om de voor­stel­len van Bon­te te betrek­ken bij het opstel­len van het gemeen­te­lij­ke Bomenstruc­tuur­plan. Dat ver­schijnt dit najaar.

Bron:
Groen­Links Rot­ter­dam