Ele­men­Tree stelt haar ‘LabOTree’ beschik­baar

Van­af sep­tem­ber is het weer moge­lijk om via de Stich­ting Ele­men­Tree het eni­ge mobie­le ‘bomen­la­bo­ra­to­ri­um’ van Neder­land te reser­ve­ren. Voor­al voor kin­de­ren van  basis­scho­len–  tij­dens out­door eve­ne­men­ten en open dagen waar veel kin­de­ren komen- is dit een enor­me hit. Laat de zin­tui­gen van kin­de­ren ook dit najaar weer vol­op prik­ke­len bij  het mobie­le bomen­la­bo­ra­to­ri­um, de […]

Utrecht stelt extra geld beschik­baar voor meer dak- en gevel­groen

De gemeen­te Utrecht stelt extra geld beschik­baar om Utrech­ters te sti­mu­le­ren om groe­ne daken aan te leg­gen of gevel­groen aan te bren­gen. Dat schrijft wet­hou­der Mir­jam de Rijk van Duur­zaam­heid in een brief aan de gemeen­te­raad. Moch­ten Utrech­ters tot nu toe slechts ander­hal­ve tegel van de stoep langs de gevel van hun huis weg­ha­len voor […]

Nij­me­gen stelt €100.000 beschik­baar voor groen­da­ken woning­cor­po­ra­ties en bedrij­ven

De gemeen­te Nij­me­gen gaat nu ook aan woning­cor­po­ra­ties en bedrij­ven advies geven en sub­si­die ver­le­nen bij het aan­leg­gen van groen­da­ken. In 2011 wordt voor de sub­si­die­re­ge­ling €100.000 beschik­baar gesteld. Deze maat­re­gel past in het stre­ven van de gemeen­te om de effec­ten van kli­maat­ver­an­de­ring tegen te gaan. De sub­si­die bedraagt 50% van de kos­ten die wor­den […]

Den Haag stelt €450.000 beschik­baar voor mili­eu­pro­jec­ten

De gemeen­te Den Haag streeft naar een scho­ne, groe­ne en gezon­de stad. Daar­om stelt de gemeen­te € 450.000 beschik­baar voor mili­eu­pro­jec­ten in de stad. Met de ‘Subsidieregeling Mili­eu­pro­jec­ten uit de stad 2010–2011’, wil de gemeen­te bedrij­ven en instel­lin­gen hel­pen bij het ont­wik­ke­len van pro­jec­ten die een bij­dra­ge leve­ren aan een beter mili­eu in Den Haag. […]

Roer­da­len stelt bomen­lijst en bij­zon­de­re gebie­den vast

Bomen vor­men een belang­rijk onder­deel van de woon- en leef­om­ge­ving. Zij bepa­len in hoge mate hoe een omge­ving er uit­ziet. Daar­om wil de gemeen­te Roer­da­len daar zui­nig op zijn. Het is de wens van de gemeen­te­raad om de hui­di­ge rege­ling voor kap­ver­gun­nin­gen te ver­van­gen door een nieu­we, meer een­vou­di­ge rege­ling, die klant­vrien­de­lij­ker is en admi­ni­stra­tie­ve […]

Rijk stelt geld beschik­baar voor mar­kant groen in aan­dachts­wij­ken

De minis­ters Plasterk (OC&W) en van der Laan (WWI) stel­len € 4,4 mil­joen beschik­baar om bij­zon­de­re plek­ken zoals bij­zon­de­re par­ken, groen­ge­bie­den en monu­men­ten in de wij­ken in aan­dachts­wij­ken een nieu­we bestem­ming te geven en te ont­wik­ke­len. Gemeen­ten kun­nen hier­voor tot 3 mei 2010 sub­si­die aan­vra­gen met een mini­mum van € 25.000 en een maxi­mum van […]

Delft stelt €30.000 beschik­baar voor groe­ne daken

Het col­le­ge van B&W van de gemeen­te Delft stelt een­ma­lig €30.000 beschik­baar om een aan­tal dak­de­len in de Pop­ta­hof te voor­zien van een sed­um­dak. Dit dak gaat als een ver­leng­de van het park fun­ge­ren waar­door het groen tot aan de wonin­gen wordt gebracht. Groe­ne ader van de wijkWoning­cor­po­ra­tie Woon­bron Delft werkt samen met de gemeen­te […]