Roer­da­len stelt bomen­lijst en bij­zon­de­re gebie­den vast

Bomen vor­men een belang­rijk onder­deel van de woon- en leef­om­ge­ving. Zij bepa­len in hoge mate hoe een omge­ving er uit­ziet. Daar­om wil de gemeen­te Roer­da­len daar zui­nig op zijn. Het is de wens van de gemeen­te­raad om de hui­di­ge rege­ling voor kap­ver­gun­nin­gen te ver­van­gen door een nieu­we, meer een­vou­di­ge rege­ling, die klant­vrien­de­lij­ker is en admi­ni­stra­tie­ve kos­ten bespaart.

Daar­om is geko­zen voor een bomen­lijst met bescherm­de bomen en gebie­den. Alleen de mooi­ste en meest waar­de­vol­le bomen en gebie­den in de gemeen­te komen hier­op. Eige­na­ren van zul­ke bomen ont­van­gen een brief waar­in ze hier­over geïnformeerd wor­den. Op over­zichts­kaart hier­on­der kun­nen zij  glo­baal zien wel­ke bomen en gebie­den op de lijst staan.

 

 

 

 

 

Hoe wordt de bomen­lijst samen­ge­steld?
Begin dit jaar heeft de gemeen­te alle bomen in de gemeen­te geïnventariseerd. De bomen zijn beoor­deeld op basis van objec­tie­ve cri­te­ria. Enke­le cri­te­ria zijn bij­voor­beeld stam­di­a­me­ter, con­di­tie, zicht­baar­heid en gevaar voor de leef­om­ge­ving. Bomen die aan deze cri­te­ria vol­doen plaatst dege­meen­te op de bomen­lijst. Op de lijst komen ook enke­le gebie­den voor, die hun iden­ti­teit te dan­ken heb­ben aan de daar aan­we­zi­ge bomen. Dit zijn bij­voor­beeld de oude kas­teel­tui­nen en land­goe­de­ren, waar veel monu­men­ta­le en waar­de­vol­le bomen groei­en. Deze par­ken en tui­nen zijn zeer belang­rijk van­uit cul­tuur­his­to­risch oog­punt. De daar aan­we­zi­ge monu­men­ta­le bomen (met stam­di­a­me­ter gro­ter dan 65cm of die aan­toon­baar ouder dan 80 jaar zijn) wor­den beschermd.

Groe­ne woon­wij­ken
De groe­ne woon­wij­ken in de gemeen­te met bos­ka­rak­ter zijn niet door de Bos­wet beschermd. Ze heb­ben een apar­te uit­stra­ling en een belang­rij­ke func­tie als eco­lo­gi­sche ver­bin­ding. Om te garan­de­ren dat hun groe­ne karak­ter in stand gehou­den wordt moe­ten ze ook beschermd wor­den. Om de admi­ni­stra­tie­ve las­ten niet meer te laten zijn dan strikt nood­za­ke­lijk, stelt Roer­da­len een onder­grens in deze gebie­den, voor bomen met een stam­di­a­me­ter van 30cm. Bomen dun­ner dan 30cm (stam­di­a­me­ter) mogen zon­der kap­ver­gun­ning gekapt wor­den, dik­ke­re bomen niet.

Klik hier voor meer infor­ma­tie »Bron:
Gemeen­te Roer­da­len