Ben­them­p­lein Rot­ter­dam groot­ste water­plein ter wereld

Zoals veel ste­den, is Rot­ter­dam dicht­be­bouwd. De stad heeft veel gebou­wen en nog veel meer bestra­ting. Tege­lijk wor­den regen­bui­en steeds hef­ti­ger, waar­door de kans op water­over­last in de stad toe­neemt. In Rot­ter­dam is maar wei­nig ruim­te om extra ruim­te te maken voor water, zoals sin­gels, met name in de bin­nen­stad. Zo ont­stond in 2005 het […]

Onder­zoek naar vorm, inhoud en bete­ke­nis­ge­ving van open­baar groen in de naoor­log­se ste­den­bouw

Het recen­te onder­zoek ‘Vorm, inhoud en bete­ke­nis­ge­ving van open­baar groen in de naoor­log­se ste­den­bouw’ van Jan van Merriënboer gaat zoals de naam van het rap­port aan­geeft in op de vorm­ge­ving, inhoud en bete­ke­nis­ge­ving van het open­baar groen in de naoor­log­se ste­den­bouw. De aan­lei­ding voor het onder­zoek was een arti­kel in de Volks­krant uit 2007 waar­in […]

Kli­maat­ver­an­de­ring in ste­den vergt nieu­we vorm van ste­den­bouw

De urgen­tie om in ste­den iets aan de kli­maat­ver­an­de­ring te doen, is hoog. Veel Neder­land­se gemeen­ten zijn dan ook al bezig om klimaatprogramma’s te ont­wik­ke­len, ambi­ties vast te leg­gen en pro­jec­ten te rea­li­se­ren. Vra­gen om ken­nis over kli­maat­ver­an­de­ring van­uit ste­de­lij­ke gemeen­ten zijn niet spe­ci­fiek gericht op kli­maat­ken­nis. Het zijn veel­al inte­gra­le vraag­stuk­ken, waar­mee gemeen­ten kam­pen: […]