Wage­nin­gen UR werkt aan beter benut­ten van ken­nis over ‘baten’ ste­de­lijk groen voor gezond­heid en wel­zijn

Ste­de­lijk groen blijkt veel posi­tie­ve effec­ten te heb­ben op de gezond­heid en het wel­zijn van men­sen. De ken­nis over de ‘baten’ van groen groeit nog steeds, maar is ono­ver­zich­te­lijk en daar­door slecht toe­gan­ke­lijk voor bij­voor­beeld ste­de­bou­wers, ont­wer­pers en beheer­ders van ste­de­lijk groen. Om deze ken­nis beter te kun­nen benut­ten en toe­pas­sen, bren­gen onder­zoe­kers van Wage­nin­gen […]

Bomen tegen hit­te

Onder­zoek van Wage­nin­gen Uni­ver­si­teit naar het hit­­te-eiland­ef­­fect in Neder­land­se ste­den toont aan dat op een war­me zomer­dag het tem­pe­ra­tuur­ver­schil tus­sen stad en plat­te­land kan oplo­pen tot meer dan vijf gra­den. Het mid­del tegen hit­te is een­vou­dig: meer groen. Maar welk groen koelt het best en is goed bestand tegen droog­te en hit­te? Met 1% meer […]

Leven­de tui­nen in groe­ne ste­den als the­ma van EU-con­fe­ren­tie

‘Hoe ver­groe­nen we onze ste­den en op wel­ke manier kun­nen men­sen hier al in hun eigen tuin mee begin­nen?’ Dat was het the­ma van een bij­dra­ge die Egbert Roozen, direc­teur van bran­che­ver­e­ni­ging VHG en ver­te­gen­woor­di­ger namens De Groe­ne Stad, op woens­dag 20 mei 2015 in het Augus­tij­nen kloos­ter in het Vlaam­se Gent lever­de op een […]