Berichten

Er zijn ongeveer driehonderd projecten in het hele land genomineerd voor de Green Building Award 2012. Door uw stem uit te brengen op de website www.greenbuildingaward.nl kunt u mee bepalen wie het mooiste groene dak van Nederland heeft. De award bestaat uit drie verschillende prijzen: een prijs voor kleine (tot 250 m2), voor middelgrote (250 tot 1000 m2) en voor grote projecten (>1000 m2).

De jury staat onder voorzitterschap van Elco Brinkman die het als voorzitter van Bouwend Nederland belangrijk vindt dat de bouw in de komende jaren verder verduurzaamt en vergroent. Groen op daken en aan gevels draagt daaraan nadrukkelijk bij.

Congres ‘Help! Ik wil een groen gebouw’
De prijs wordt uitgereikt op donderdag 13 september. Op die dag organiseert het vakblad Dak & Gevel het eerste Dak & Gevel Groen-congres met als titel ‘Help! Ik wil een groen gebouw’. Het congres brengt de ontwikkelingen op het gebied van dak- en gevelgroen in beeld en vindt plaats in het Ebben Inspyrium in Cuijk.

Bron:
Gemeente Rotterdam

De gemeente Katwijk heeft in een beleidsplan opgenomen dat de aanleg van geveltuinen is toegestaan in straten zonder voortuinen. Hiermee wil de gemeente een bijdrage leveren aan de verbetering en verfraaiing van de woonomgeving.

Inwoners met een woning zonder voortuin kunnen een aanvraag indienen voor een geveltuin met een breedte van maximaal anderhalve stoeptegel. In sommige straten in Katwijk is er weinig ruimte voor openbaar groen, waardoor straten kaal ogen. Geveltuinen kunnen in deze gebieden zorgen voor meer groen in de wijk. Wethouder Mostert: ,,Geveltuinen zijn goed voor mens en dier. De tuintjes brengen kleur in het straatbeeld en trekken vogels en vlinders aan.’’

Lees hier het complete bericht >>>

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 
 
 

De woordvoerders natuur van vrijwel alle Tweede Kamer fracties geven hun royale steun aan de verdere voortgang van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Dit werd duidelijk tijdens het Nationaal Natuurdebat dat woensdag 12 mei in Sociëteit De Witte in Den Haag werd gehouden. 

De woordvoerders namen hierbij ook het boek “Publiek Geheim, het succes van de EHS” in ontvangst. Dit boek geeft een goed overzicht van de opzienbarende resultaten van twintig jaar gezamenlijk werken aan de Ecologische Hoofdstructuur.

De standpunten van de Kamerfracties werden verwoord door Boris van der Ham (D66), Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren), Janneke Snijder (VVD), Bas van der Vlies (SGP), Hein Pieper (CDA), Hugo Polderman (SP), Liesbeth van Tongeren (Groen Links), Lutz Jacobi (PvdA) en Ernst Cramer (Christen Unie).

 

Namens de organisaties riep Jan-Jaap de Graeff, algemeen directeur Natuurmonumenten, de landelijke politiek op om het heilloze debat over inrichting versus aankoop te stoppen en als landelijke politiek niet in te gaan op welke partij natuur waar aanlegt. “Het gaat er niet om wie het doet, maar dat het gebeurt en dat het wordt uitgevoerd door de juiste partij op de juiste plaats. Dit is vooral een zaak van de provinciale en gemeentelijke overheden”, aldus De Graeff. 

Partijstandpunten
De VVD was heel duidelijk ten aanzien van de tijdsplanning. Janneke Snijder houdt vast aan 2018 als tijdstip waarop de EHS moet zijn gerealiseerd. De boeren of particuliere eigenaren die grond verkopen moet volledig worden schadeloos gesteld.  Zij vond een dankbaar gehoor bij de particuliere grondeigenaren, die aandrongen op een vereenvoudiging van de regelgevingen en het gelijk houden van de spelregels. Bas van der Vlies (SGP) benadrukte ook de belangrijke rol van een betrouwbare overheid. Hij noemde de EHS een absolute noodzaak in het kader van goed rentmeesterschap. Ook de Ernst Cramer van de Christen Unie legde hierop de nadruk. Hein Pieper (CDA) noemde de rol van de boeren in het natuurbeheer van groot belang. Door de boeren ook die rol toe te kennen, acht hij de kans veel groter dat deze bereid zijn tot een vrijwillige medewerking, zonder noodzaak voor gedwongen onteigening. Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) legde de koppeling tussen de goede ontwikkeling van de Ecologische Hoofdstructuur en omvorming van de grootschalige veehouderij. Liesbeth van Tongeren (Groen Links) hamerde op het belang van kwaliteit in combinatie met kwantiteit. Zij deed de suggestie de €4.5 miljard aan subsidie voor fossiele brandstoffen af te bouwen tot 3,5 miljard voor meer duurzame energie bronnen en 1 miljard over te hevelen naar de Ecologische Hoofdstructuur. Boris van der Ham (D66) wees op de belangrijke economische waarde van de natuur. Hij claimde dat D66 van de partijen in het politieke midden de meest groene partij is. Hierop kwalificeerde Jort Kelder de partij als ‘Groen Rechts’. Lutz Jacobi van de Partij van de Arbeid toonde zich strijdbaar als altijd in haar positieve houding ten aanzien van de Ecologische Hoofdstructuur.

Boekpresentatie
Het boek ‘Publiek geheim, het succes van de EHS laat opzienbarende resultaten zien van twintig jaar gezamenlijk werken aan de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Hierin stellen de deelnemende organisaties De12Landschappen, de Federatie Particulier Grondbezit, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Nationaal Groenfonds dat de EHS geen afbreuk doet aan de economische ontwikkeling, maar juist een randvoorwaarde is voor duurzame groene economische groei. Ook om deze reden zou de overheid zo spoedig mogelijk de noodzakelijke middelen voor grondaankopen, inrichten en beheer van de EHS op orde moeten krijgen. Het boek toont aan de hand van 39 projecten aan dat ten aanzien van de Ecologische Hoofdstructuur inmiddels al opzienbarende resultaten zijn geboekt.