Green Buil­ding Award 2012 staat in het teken van dak- en gevel­be­groe­ning

Er zijn onge­veer drie­hon­derd pro­jec­ten in het hele land geno­mi­neerd voor de Green Buil­ding Award 2012. Door uw stem uit te bren­gen op de web­si­te www.greenbuildingaward.nl kunt u mee bepa­len wie het mooi­ste groe­ne dak van Neder­land heeft. De award bestaat uit drie ver­schil­len­de prij­zen: een prijs voor klei­ne (tot 250 m²), voor mid­del­gro­te (250 […]

Kat­wijk staat gevel­tui­nen toe

De gemeen­te Kat­wijk heeft in een beleids­plan opge­no­men dat de aan­leg van gevel­tui­nen is toe­ge­staan in stra­ten zon­der voor­tui­nen. Hier­mee wil de gemeen­te een bij­dra­ge leve­ren aan de ver­be­te­ring en ver­fraai­ing van de woon­om­ge­ving. Inwo­ners met een woning zon­der voor­tuin kun­nen een aan­vraag indie­nen voor een gevel­tuin met een breed­te van maxi­maal ander­hal­ve stoep­te­gel. In […]

Poli­tiek staat ach­ter Eco­lo­gi­sche Hoofd­struc­tuur

De woord­voer­ders natuur van vrij­wel alle Twee­de Kamer frac­ties geven hun roy­a­le steun aan de ver­de­re voort­gang van de Eco­lo­gi­sche Hoofd­struc­tuur (EHS). Dit werd dui­de­lijk tij­dens het Nati­o­naal Natuur­de­bat dat woens­dag 12 mei in Sociëteit De Wit­te in Den Haag werd gehou­den.  De woord­voer­ders namen hier­bij ook het boek “Publiek Geheim, het suc­ces van de […]