Gijs­brecht van Aem­stel­park her­in­ge­richt als speel­bos

Naar wens van onwo­nen­den is het Gijs­brecht van Aem­stel­park in het Amster­dam­se stads­deel Zui­de­ram­stel her­in­ge­richt als speel­bos. Het Gijs­brecht van Aem­stel­park is de eco­lo­gi­sche ver­bin­dings­zo­ne tus­sen het Amstel­park en het ver­der­op gele­gen Amster­dam­se Bos. Het park is onder te ver­de­len in een drie­tal zones: de rand­zo­ne, de bin­nen­zo­ne en de nat­te zone. De rand­zo­ne omvat […]

Nieuw speel­bos in Dordt­se Bies­bosch geo­pend

Op woens­dag 15 april open­de wet­hou­der Dion van Steen­sel speel­bos De Elzen in de Dordt­se Bies­bosch. Ont­wer­per Cees Bak­ker heeft op aan­wij­zing van twin­tig leer­lin­gen van ver­schil­len­de basis­scho­len de inrich­ting vorm­ge­ge­ven. Dit resul­teert onder meer in een negen­tig meter lan­ge tun­nel van wil­gen­tak­ken die een dool­hof vor­men. Lees het vol­le­di­ge bericht » Bron:Staats­bos­be­heer

Vrij spel voor het speel­bos

Deze bro­chu­re biedt gemeen­te hand­vat­ten om meer ruim­te in te rich­ten waar kin­de­ren zich kun­nen uit­le­ven en spe­len­der­wijs de gehei­men van de natuur kun­nen ont­dek­ken. Aan de hand van erva­rin­gen  met de hui­di­ge 40 Neder­land­se speel­bos­sen, wor­den tips gege­ven over belang, gebruik, aan­leg en beheer van een speel­bos.