Groe­ne Stad filo­so­fie slaat ook aan in Chi­na

Vori­ge maand bracht Henk Raaij­ma­kers, LTO- en tevens iVer­­de-bestuurs­­lid, een bezoek aan de Chi­ne­se ste­den Nan­jing en Shang­hai. Hij was daar op uit­no­di­ging van enke­le gro­te Chi­ne­se orga­ni­sa­ties die zich bezig­hou­den met land­schaps­ar­chi­tec­tuur en groe­ne ste­de­lij­ke ver­nieu­wing. Aan de hand van enke­le pre­sen­ta­ties heeft Raaij­ma­kers de Neder­land­se aan­pak bin­nen het kader van de Groe­ne Stad […]

10.000 bomen voor Vlaam­se CO2-uit­stoot op World Expo Shang­hai

In mid­­den-Mon­­go­­lië, een auto­noom gebied in het noor­den van Chi­na, zul­len naar schat­ting 10.000 popu­lie­ren geplant wor­den. Zo wil Vlaams minis­ter van leef­mi­li­eu Joke Schau­vlie­ge  het Bel­gisch pavil­joen op de Wereld­ten­toon­stel­ling in Shang­hai CO2-neu­traal maken. Dit pro­ject zal 52.000 euro kos­ten. De popu­lie­ren zul­len aan­ge­plant wor­den op ver­woes­tijn­de grond in mid­­den-Mon­­go­­lië. Elke aan­ge­plan­te boom zal […]

Groe­ne Stad cen­traal op World Expo Shang­hai

Op uit­no­di­ging van de pro­vin­cie Noord-Hol­­land heb­ben Jan Habets, direc­teur Plant Publi­ci­ty Hol­land, Jaap Spros, vice-voor­­zit­­ter Enten­te Flo­ra­le Euro­pe, en land­schaps­ar­chi­tect Niek Roozen afge­lo­pen woens­dag uit­ste­ken­de pre­sen­ta­ties gege­ven over De Groe­ne Stad, de Enten­te Flo­ra­le Euro­pa en over de toe­pas­sing van De Groe­ne Stad filo­so­fie in de prak­tijk op de World Expo 2010 in Shang­hai. […]