Vier­kan­te meter tuin­tjes op gezon­de school­plei­nen

Kin­de­ren van twin­tig Neder­land­se basis­scho­len heb­ben in de afge­lo­pen weken samen met een hove­nier van Bran­che­ver­e­ni­ging VHG de laat­ste hand gelegd aan een nieu­we vogel- en vlin­der­tuin of moes­tuin op het school­plein. Dat gebeur­de in het kader van de Nati­o­na­le Tuin­week, met als the­ma ‘Tegel eruit, plant erin’. De tuin is één vier­kan­te meter groot en […]

Hoge flat­ge­bou­wen maken plaats voor buurt- en school­tuin

De nieu­we buurt- en school­tuin in de Ede­se wijk Veld­hui­zen is onlangs door wet­hou­der Van de Weerd van de gemeen­te Ede geo­pend. Op de plek van de tuin ston­den vroe­ger twee hoge flat­ge­bou­wen. De grond­ei­ge­na­ren, gemeen­te Ede en woning­bouw­co­ö­pe­ra­tie Woon­ste­de, gaven buurt­be­wo­ners de gele­gen­heid om de grond tij­de­lijk te gebrui­ken voor een geza­men­lij­ke tuin. De tuin […]

Alme­re vormt plant­soen om tot wijk-school­tuin

Een plant­soen dat aan de beurt was voor groot­on­der­houd in de Bouw­mees­ter­buurt in Alme­re is omge­vormd tot een wijk-school­­tuin. Meer­de­re doel­stel­lin­gen wor­den hier met elkaar ver­bon­den, name­lijk: edu­ca­tie over natuur en gezon­de voe­ding, ont­moe­ting tus­sen jong en oud, en de bin­ding van wijk­be­wo­ners met de (bre­de) school. De wijk-school­­tuin is een ont­moe­tings­plaats voor alle bewo­ners van […]