Acer cam­pe­stre ‘Hui­bers Ele­gant’ opge­no­men in ont­werp groen school­plein

Het school­plein van CBS De Zon­ne­straal in de Haag­se wijk Ypen­burg wordt op kor­te ter­mijn ‘ver­groend’. In het ont­werp is onder meer de Acer cam­pe­stre ‘Hui­bers Ele­gant’ opge­no­men. Stich­ting Ele­men­Tree draagt de ver­ant­woor­de­lijk­heid voor het ont­werp van dit groe­ne school­plein. “Er is bewust geko­zen voor de Acer cam­pe­stre ‘Hui­bers Ele­gant’”, geeft Cor­s­ti­an van Buren van […]

Lei­den finan­ciert bomen voor groen school­plein

Op de basis­school Arca­de in Lei­den wor­den van­daag onder meer drie moer­bei­bo­men (Morus) geplant. Deze bomen zijn gefi­nan­cierd door de gemeen­te Lei­den, deze aan­plant past bin­nen het 1000 bomen­plan. Fonds 1818 is al gerui­me tijd bezig met het pro­ject groe­ne school­plei­nen, www.groeneschoolpleinen.nl en er zijn een aan­tal scho­len in Lei­den die mee doen met dit pro­ject. Zo ook […]

Par­tij voor de Die­ren wil groe­ne ‘make-over’ van het school­plein

De Par­tij voor de Die­ren wil een groe­ne meta­mor­fo­se van de school­plei­nen en speel­tui­nen in Neder­land. Veel plek­ken die bedoeld zijn als speel­plaats zijn nu saai en troos­te­loos inge­richt. Dat is niet alleen maar jam­mer voor de kin­de­ren; het heeft ook gro­te gevol­gen voor hun gezond­heid. Kin­de­ren met wei­nig natuur­lij­ke speel­ge­le­gen­he­den blij­ken veel vaker last […]

Basis­scho­len in Amers­foort win­nen groe­ner school­plein

Amers­foort, win­naar van de Enten­te Flo­ra­le com­pe­ti­tie in de cate­go­rie ste­den in 2006 heeft een prijs­vraag uit­ge­schre­ven onder scho­len. Hen werd gevraagd een plan in te die­nen om de omge­ving van de school of het school­plein nog mooi­er, aan­trek­ke­lij­ker en voor­al groe­ner te maken. De geld­prijs van € 5.000 die Amers­foort in de Enten­te Flo­ra­le […]