Vak­beur­zen Groot­Groen­Plus en Expo TCO gaan samen­wer­ken

De boom­kwe­ker­ij­vak­beur­zen Groot­Groen­Plus (Zun­dert) en Expo TCO (Opheus­den) heb­ben beslo­ten te gaan samen­wer­ken. De samen­wer­king, waar­bij de eigen iden­ti­teit behou­den blijft, betreft de bezoe­kers­wer­ving en de (inter­na­ti­o­na­le) pers­be­na­de­ring. Zo wordt voor bei­de beur­zen een excur­sie voor de inter­na­ti­o­na­le vak­pers geor­ga­ni­seerd. De beur­zen wor­den deels gelijk­tij­dig gehou­den. Doel van de samen­wer­king is om de bin­­nen- en […]

Samen­wer­ken aan een duur­za­me, groe­ne en scho­ne stad

De gemeen­te Amers­foort blijft zich inzet­ten om de stad duurzamer,groener en scho­ner te maken. Om dit te rea­li­se­ren heeft het col­le­ge voor 2012 mili­eu-uit­­­voe­rings­plan­­nen vast­ge­steld. Daar­naast wordt nadruk­ke­lij­ker de samen­wer­king gezocht met par­tij­en uit de stad. Zo komen er meer bloem­rij­ke ber­men in Amers­foort zodat ver­schil­len­de die­ren zich mak­ke­lij­ker in en door de stad kun­nen […]

Pre dat bouw- en groen­vak­men­sen leren samen­wer­ken

“Het rei­ni­gen en koe­len van de lucht in bin­nen­ste­den. De opvang van pie­ken in  de afvoer van hemel­wa­ter. De opwek­king van ener­gie en het ver­bou­wen van voed­sel. In groot­ste­de­lij­ke gebie­den als de regio Eind­ho­ven lei­den inno­va­tie­ve groe­ne oplos­sin­gen tot winst voor het mili­eu, het kli­maat en voor eco­no­mi­sche kan­sen. Alleen, dan moe­ten we de bouw- […]