Rot­ter­dam­mers geven voor­keur aan rui­ge natuur en water

Ruim twee­der­de van de Rot­ter­dam­mers geeft de voor­keur aan rui­ge natuur en water voor de inrich­ting van het 600 hec­ta­re gro­te nieu­we natuur- en recre­a­tie­ge­bied, Buy­ten­land, in de gemeen­te Albrands­waard. Dat is één van de voor­naams­te con­clu­sies uit het Bele­vings­waar­den­on­der­zoek, uit­ge­voerd in opdracht van de Pro­vin­cie Zuid Hol­land. De PvdA Rot­ter­dam, al jaren groot voor­stan­der […]

Rot­ter­dam­mers geven een ruim vol­doen­de voor stads­par­ken

Rot­ter­dam­mers bezoe­ken de gro­te en klei­ne stads­par­ken gemid­deld 40 keer per jaar en waar­de­ren de par­ken met een ruim vol­doen­de. Niet-wes­­­ter­­se Rot­ter­dam­mers heb­ben een voor­keur voor het wijk- of buurt­groen. De autoch­to­ne Rot­ter­dam­mers trek­ken er ook op uit naar het bui­ten­ste­de­lijk groen zoals de Rot­te­me­ren aan de Noord­rand en de grien­den ten zui­den van de […]