Waar vind je een dak­tuin van 25.000 m² ?

Een dak­tuin van 2,5 ha boven­op de par­keer­ga­ra­ge, een tro­pi­sche bin­nen­tuin bij de entree en 26 eta­ges plan­ten­bak­ken ach­ter de gla­zen gevel? Aan groen geen gebrek! Het nieu­we kan­toor van het Euro­pean Patent Offi­ce in Rijs­wijk is een spec­ta­cu­lair voor­beeld van groen en natuur­in­clu­sief bou­wen. In het gebouw wer­ken ca. 1850 patent­des­kun­di­gen uit alle lan­den […]

Rijs­wijk pilot voor Groe­ne Tor­na­do

De Groe­ne Tor­na­do, een ini­ti­a­tief van de stich­ting Roof Upda­te, maakt van grau­we daken op schuur­tjes, fris­se groe­ne daken. Een eer­ste pilot­pro­ject gaat bin­nen­kort van start in Rijs­wijk. Direc­teur van de stich­ting Roof Upda­te, Ronald van Bocho­ve: “Er zijn mil­joe­nen vier­kan­te meters plat­dak die we wil­len ver­groe­nen, maar we begin­nen in Rijs­wijk.” Roof Upda­te is […]

Wet­hou­ders lich­ten groe­ne coa­li­tie­plan­nen toe tij­dens Groe­ne Poort

Hoe groen kleu­ren de werkprogramma’s van de nieu­we Col­le­ges van Bur­ge­mees­ter en Wet­hou­ders? Dat is de vraag die cen­traal stond tij­dens de ‘Groe­ne Poort’ op 30 sep­tem­ber — de half­jaar­lijk­se bij­een­komst in Nieuw­spoort waar poli­ti­ci, weten­schap­pers en het groe­ne bedrijfs­le­ven elkaar tref­fen. Vijf wet­hou­ders gaven tij­dens de Groe­ne Poort­bij­een­komst inzicht in hun plan­nen. Hun ambi­tie […]