Rijs­wijk pilot voor Groe­ne Tor­na­do

De Groe­ne Tor­na­do, een ini­ti­a­tief van de stich­ting Roof Upda­te, maakt van grau­we daken op schuur­tjes, fris­se groe­ne daken. Een eer­ste pilot­pro­ject gaat bin­nen­kort van start in Rijs­wijk.
Direc­teur van de stich­ting Roof Upda­te, Ronald van Bocho­ve: “Er zijn mil­joe­nen vier­kan­te meters plat­dak die we wil­len ver­groe­nen, maar we begin­nen in Rijs­wijk.”
Roof Upda­te is een net­werk van onaf­han­ke­lij­ke spe­ci­a­lis­ten op het gebied van daken en gevels. In de pilot krij­gen zij hulp van de Zuid-Hol­land­se gemeen­te en van ken­nis­part­ners van Wage­nin­gen Uni­ver­si­teit en NL Green Label. Bocho­ve: “De hulp van de gemeen­te bestaat uit advies om het geheel orga­ni­sa­to­risch te onder­steu­nen. We zijn wel op zoek naar moge­lijk­he­den voor de finan­cie­ring. Het mooi­ste zou zijn als zo’n buurt te ver­groe­nen is zon­der sub­si­die, met steun van bewo­ners en bedrijfs­le­ven. We kij­ken nu wat moge­lijk is op dat vlak.”
Buurtje aan­pak­ken
Het idee voor De Groe­ne Tor­na­do ont­stond toen Roof Upda­te veel vra­gen van bur­gers kreeg of ze hun schuur­dak niet kon­den ver­groe­nen. Bocho­ve: “De bij ons aan­ge­slo­ten par­tij­en den­ken in hec­ta­res en niet in schuur­da­ken, maar het bracht ons wel op het idee om geza­men­lijk een buurtje aan te pak­ken. Per pro­ject zoe­ken we nadruk­ke­lijk samen­wer­king met loka­le par­tij­en zoals tuin­ar­chi­tec­ten, hove­niers en oplei­dings­in­stan­ties voor sta­ge­plaat­sen.”
Bocho­ve wil de schuur­da­ken in de Rijs­wijk­se minis­ter­wijk aan­pak­ken, maar ook saam­ho­rig­heid in de buurt cre­ë­ren. “Samen met de bewo­ners maken we een aan­pak voor de hele wijk. We wil­len niet alle daken vol­leg­gen met sedum, maar juist een vari­ë­teit in beplan­ting aan­bren­gen. Moge­lijk ont­staat zelfs een bio­toop die naad­loos aan­sluit bij het groen in de wijk.”
Licht­ge­wicht groen­dak­sys­te­men
De diver­si­teit aan daken maakt een uni­for­me aan­pak las­tig. Bocho­ve: “We inven­ta­ri­se­ren nu in enke­le wij­ken. Zo kun­nen we bepa­len wat nodig is voor de ver­schil­len­de typen daken. We maken onder ande­re gebruik van licht­ge­wicht groen­dak­sys­te­men: com­ple­te, hand­za­me modu­les met een hoge water­buf­fer­ca­pa­ci­teit. Het sub­straat in zo’n modu­le is acht tot tien keer lich­ter dan ande­re groen­dak sub­stra­ten. Ver­der is het op bij­na elk dak toe­pas­baar.”
Voor de pilot in de wijk wordt een mix aan inno­va­tie­ve dak­tech­nie­ken inge­zet. Waar­on­der ook Bees & But­terf­lies vege­ta­tie­mat­ten die ruim vijf­tig soor­ten waard- en nec­tar­plan­ten her­ber­gen. Het pilot­pro­ject gaat veel infor­ma­tie ople­ve­ren. Zo meet Roof Upda­te de invloed van groe­ne daken met betrek­king tot de water­huis­hou­ding en wat de effec­ten zijn op de bele­ving, lucht­kwa­li­teit en de tem­pe­ra­tuur in de buurt. De resul­ta­ten die­nen als basis voor nieu­we pro­jec­ten.
Bron: cobouw.nl