Bij afslui­ting pro­ject Kind in de Natuur is Over­ijs­sel heel wat natuur­lij­ke speel­plek­ken rij­ker

Na vier jaar sluit Natuur en Mili­eu Over­ijs­sel het pro­ject Kind in de Natuur af. De afge­lo­pen jaren heeft deze orga­ni­sa­tie samen met natuur­or­ga­ni­sa­ties, par­ti­cu­lie­ren, scho­len, bedrij­ven en gemeen­ten hard gewerkt aan de intro­duc­tie van nieu­we natuur­speel­plaat­sen in Over­ijs­sel. Een inves­te­ring die het dub­bel en dwars waard was, want inmid­dels is Over­ijs­sel heel wat natuur­lij­ke […]

Vlaan­de­ren 200.000 bomen rij­ker met Cam­pag­ne ‘Bos voor Ieder­een’

De meer­ja­ren­cam­pag­ne ‘Bos voor Ieder­een’, waar­mee het  Bel­gi­sche Natuur­punt eco­lo­gisch waar­de­vol­le bos­sen wil aan­leg­gen in heel Vlaan­de­ren, ver­loopt zeer suc­ces­vol. Er staan momen­teel al 200.000 bomen op de tel­ler. Dank­zij spon­so­ring van bedrij­ven en par­ti­cu­lie­ren kun­nen gron­den aan­ge­kocht wor­den om bos­sen aan te leg­gen. Niet zomaar bos­sen, maar toe­gan­ke­lij­ke natuur­bos­sen. 2011 is het Inter­na­ti­o­naal Jaar […]

Rot­ter­dam is twee groe­ne gevels rij­ker

Op woens­dag 2 juni 2010 is het cen­trum van Rot­ter­dam een unie­ke plek rij­ker. Voor­bij­gan­gers kun­nen zich dan niet meer aan het zicht van de bij­zon­de­re twee groe­ne gevels aan het Stok­vis­wa­ter, Sint Jacobs­plaats ont­trek­ken. Wet­hou­der Alexan­dra van Huf­fe­len ver­ant­woor­de­lijk voor duur­zaam­heid, bin­nen­stad, bui­ten­ruim­te en groen ont­hult samen met stich­ting bewo­ners­plat­form “Pro Groen” en onder­ne­mers […]

Meer groen maakt de wijk rij­ker

Kin­de­ren die bui­ten hut­ten bou­wen, kui­len gra­ven en wel eens in een boom klim­men. Schar­rel­kin­de­ren wor­den ze lief­ko­zend door minis­ter Ger­da Ver­burg van Land­bouw Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit genoemd. Ze komen soms thuis met een scheur in hun spij­ker­broek; ze ken­nen hun omge­ving en leren er spe­len­der­wijs mede­ver­ant­woor­de­lijk­heid voor nemen. “Met name in de ste­den moe­ten […]