Rabo­bank reikt Stads­land­bouw Award 2012 uit

Rabo­bank daagt onder­ne­mers uit om mee te din­gen naar de eer­ste Rabo  Stads­land­bouw Award 2012. Deze prijs zal wor­den uit­ge­reikt tij­dens de eer­ste nati­o­na­le Dag van de Stads­land­bouw op 8 maart aan­staan­de in Alme­re. Deze sti­mu­le­rings­prijs is bedoeld voor onder­ne­mers en ande­re ini­ti­a­tief­ne­mers die een cre­a­tief, inno­ve­rend en inspi­re­rend idee heb­ben voor een stads­land­bouw pro­ject […]

Anne­ma­rie Jor­rits­ma reikt de prij­zen uit voor Groen­ste stad en dorp van Neder­land

Anne­ma­rie Jor­rits­ma, voor­zit­ter van de Ver­e­ni­ging Neder­land­se Gemeen­ten en bur­ge­mees­ter van Alme­re, is de ere­gast bij de prijs­uit­rei­king van de nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie Enten­te Flo­ra­le. Zij zal de prij­zen uit­rei­ken en een toe­spraak hou­den. De ste­den en dor­pen die dit jaar mee­din­gen om de prij­zen zijn in de cate­go­rie ‘steden’ (plaat­sen met meer dan 15.000 inwo­ners) […]

Prin­ses Ire­ne reikt Groe­ne Stad Ver­ha­len­wed­strijd uit

Als aan­loop naar Wereld­bi­o­di­ver­si­teits­dag op 22 mei aan­staan­de zal Prin­ses Ire­ne vrij­dag aan­staan­de, 20 mei, in NCB Natu­ra­lis te Lei­den, de win­naars bekend maken van de Ver­ha­len­wed­strijd “De Groe­ne Stad-Bomen sma­ken naar meer”. De prin­ses reikt de prij­zen uit samen met Boom­feest­dag­am­bas­sa­deur en jury­voor­zit­ter, Hel­ga van Leur. Prin­ses Ire­ne is Bescherm­vrou­we van Bio­di­ver­si­teit en zij […]