Prin­ses Ire­ne reikt Groe­ne Stad Ver­ha­len­wed­strijd uit

Als aan­loop naar Wereld­bi­o­di­ver­si­teits­dag op 22 mei aan­staan­de zal Prin­ses Ire­ne vrij­dag aan­staan­de, 20 mei, in NCB Natu­ra­lis te Lei­den, de win­naars bekend maken van de Ver­ha­len­wed­strijd “De Groe­ne Stad-Bomen sma­ken naar meer”. De prin­ses reikt de prij­zen uit samen met Boom­feest­dag­am­bas­sa­deur en jury­voor­zit­ter, Hel­ga van Leur.

Prin­ses Ire­ne is Bescherm­vrou­we van Bio­di­ver­si­teit en zij tevens het win­nen­de ver­haal voor­le­zen te mid­den van ruim 100 kin­de­ren. De 3 geno­mi­neer­den zijn de basis­scho­len Wou­ter­tje Pie­ter­se uit Lei­den, St. Wil­li­bror­dus uit Mid­del­beers (Bra­bant) en St. Jan de Doper uit Mer­se­lo (Lim­burg).

Waar­de van groen
De wed­strijd is een samen­wer­king van Plant Publi­ci­ty Hol­land, de Coa­li­tie voor Bio­di­ver­si­teit, Pro­duct­schap Tuin­bouw en Stich­ting Nati­o­na­le Boom­feest­dag en Stich­ting Neder­land­se Natuur­his­to­ri­sche Col­lec­ties (SNNC) en is bedacht om kin­de­ren op een ande­re manier te laten naden­ken over het belang van een groe­ne stad voor mens, dier, plant en boom, ofwel bio­di­ver­si­teit én om hen te laten bele­ven dat het groe­ne vak ‘cool’ is. Uit ruim 60 ver­ha­len heeft de jury, o.l.v. Hel­ga van Leur, 3 basis­scho­len geno­mi­neerd. Vele eigen­zin­ni­ge, vro­lij­ke, diep­gaan­de, fan­ta­sie­vol­le ver­ha­len zijn er geschre­ven door kin­de­ren van de groe­pen 6, 7 of 8, met als resul­taat de 3 geno­mi­neer­den: De win­nen­de school ont­vangt een Bio­di­ver­si­teits­boom, een Lin­de­boom, voor op het school­plein. Op de site www.kids4trees.nl/degroenestad  zijn de ver­ha­len van­af vrij­dag te lezen.

Jaar van de Bio­di­ver­si­teit
2010 was het VN Jaar van de Bio­di­ver­si­teit. In dit jaar is Coa­li­tie Bio­di­ver­si­teit opge­richt met als voor­zit­ter Onno Hoes. Omdat 2011 het VN Jaar van de Bos­sen is én Onno Hoes tevens voor­zit­ter is van Stich­ting Nati­o­na­le Boom­feest­dag, is het idee ont­staan om nadruk­ke­lijk aan­dacht te vra­gen voor de waar­de en het belang van bomen in ons ste­de­lijk gebied. Zo is het the­ma van de Nati­o­na­le Boom­feest­dag 2011; “Bomen sma­ken naar meer” tot stand geko­men, een ver­wij­zing naar de vruch­ten van bomen, die niet alleen lek­ker zijn, maar ook bij­dra­gen aan bio­di­ver­si­teit.

Wereld­bi­o­di­ver­si­teits­dag
Op 22 mei aan­staan­de is het Wereld­bi­o­di­ver­si­teits­dag en wor­den er aller­lei extra acti­vi­tei­ten geor­ga­ni­seerd in Natu­ra­lis. Zie www.naturalis.nl voor meer infor­ma­tie.