Spin­nen­plaag teis­tert Rand­stad wegens te wei­nig groen

Ver­schil­len­de wij­ken in de Rand­stad wor­den deze zomer geteis­terd door een spin­nen­plaag. Voor­al nieuw­bouw­hui­zen moe­ten het ont­gel­den. Vol­gens des­kun­di­gen komt dat door te wei­nig groen­voor­zie­nin­gen in de wij­ken. Bedrij­ven die zich bezig­hou­den met het bestrij­den van spin­nen in de regio Den Haag heb­ben hun han­den vol. Vol­gens John Noort van Ken­nis­cen­trum Dier­pla­gen in Wage­nin­gen is […]

D66 wil meer bos in Rand­stad, Lim­burg en Gro­nin­gen

D66 wil meer bos in Neder­land. Twee­de Kamer­lid Boris van der Ham van die frac­tie heeft onlangs een plan gepu­bli­ceerd om dat te berei­ken. Nu bestaat ons land uit iets meer dan 10 pro­cent bos en par­ken. In 2050 moet dat 15 pro­cent zijn, vindt D66. Voor­al in en rond de gro­te ste­den in de […]

Rand­stad: Nu keu­zes maken voor de lan­ge ter­mijn

Pro­ject­lei­der Bart Vink (VROM) van het Pro­ject Rand­stad 2040 merkt dat ruim­te­lij­ke orde­ning bur­gers raakt. “Veel bur­gers heb­ben gere­a­geerd op bij­voor­beeld de ruim­te­lij­ke agen­da van De Volks­krant. De ver­an­de­rin­gen in Neder­land, en met name in de Rand­stad, zijn groot. De bevol­king en de werk­ge­le­gen­heid zijn de afge­lo­pen decen­nia sterk gegroeid. Resul­ta­ten zijn bij­voor­beeld VINEX-wij­­ken en […]