Rand­stad: Nu keu­zes maken voor de lan­ge ter­mijn

Pro­ject­lei­der Bart Vink (VROM) van het Pro­ject Rand­stad 2040 merkt dat ruim­te­lij­ke orde­ning bur­gers raakt. “Veel bur­gers heb­ben gere­a­geerd op bij­voor­beeld de ruim­te­lij­ke agen­da van De Volks­krant. De ver­an­de­rin­gen in Neder­land, en met name in de Rand­stad, zijn groot. De bevol­king en de werk­ge­le­gen­heid zijn de afge­lo­pen decen­nia sterk gegroeid. Resul­ta­ten zijn bij­voor­beeld VINEX-wij­ken en veel nieu­we wegen. Het land­schap is onder ande­re daar­door ingrij­pend ver­an­derd, net als het karak­ter van onze ste­den. Niet elke ver­an­de­ring wordt als ver­be­te­ring erva­ren. Met name het gevoel van druk­te en de afne­men­de open­heid is voor velen een zorg voor de toe­komst. Daar­om tonen ook nu veel men­sen zich betrok­ken bij vra­gen over onder ande­re de inrich­ting van de Rand­stad in de komen­de decen­nia”.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Down­load hier het arti­kel
Lees hier de Nieuws­brief Rand­stad 2040

Ook inte­res­sant:
Nota Ruim­te, beleid, Groe­ne Hart

Bron:
VROM