Pro­gram­ma con­gres Gro­wing Green Cities bekend

Het con­gres  ‘Gro­wing Green Cities I’ vindt plaats op 20 sep­tem­ber 2012 op het Flo­ri­a­d­e­ter­rein in Ven­lo. Dit con­gres is boven­dien “a call to acti­on” voor “Gro­wing Green” in al haar facet­ten. Met het bezoek aan het con­gres onder­te­kent u tevens een mani­fest, om zelf een actie­ve bij­dra­ge te leve­ren. In 2050 woont 70% van […]

Pro­gram­ma bekend van Nati­o­na­le Groen­dag met als the­ma Ste­de­lijk Groen in Cri­sis­tijd

Op woens­dag 26 sep­tem­ber orga­ni­se­ren de VNG, Platform31/Nicis Insti­tu­te, het minis­te­rie van EL&I en Enten­te Flo­ra­le Neder­land de Nati­o­na­le Groen­dag 2012 in Erme­lo. Cen­traal the­ma is Ste­de­lijk Groen in Cri­sis­tijd. Het och­tend­pro­gram­ma staat in het teken van het con­gres, waar­in het the­ma zowel op macro- als op micro­ni­veau aan de orde komt. In de mid­dag […]

Eind­ho­ven lan­ceert pro­gram­ma ‘Nieuwe wegen voor bio­di­ver­si­teit’

Het kan beter met de bele­ving van de bio­di­ver­si­teit in Eind­ho­ven. Bewo­ners zijn zich nog te wei­nig bewust van het belang van bio­di­ver­si­teit. Op ver­zoek van de gemeen­te Eind­ho­ven komt een aan­tal par­tij­en met een breed edu­ca­tief pro­gram­ma: ‘Nieu­we wegen voor bio­di­ver­si­teit in Eind­ho­ven’. Dit zoge­he­ten arran­ge­ment heeft als doel bio­di­ver­si­teit zicht­baar­der te maken en […]

Groen Lely­stad cen­traal in tv-pro­gram­ma

Naar aan­lei­ding van een ini­ti­a­tief van de bewo­ners uit de wijk Gors (Lely­stad) heb­ben de gemeen­te, City Mar­ke­ting Lely­stad en Rene Stok­vis Pro­duc­ties bv de han­den ineen gesla­gen om een bin­nen­tuin in Lely­stad gron­dig aan te pas­sen. Op 31 okto­ber wordt dit item uit­ge­zon­den. De bin­nen­tuin ach­ter de wonin­gen van Gors 11 t/m 26 is […]