Berichten

Het congres  ‘Growing Green Cities I’ vindt plaats op 20 september 2012 op het Floriadeterrein in Venlo. Dit congres is bovendien “a call to action” voor “Growing Green” in al haar facetten. Met het bezoek aan het congres ondertekent u tevens een manifest, om zelf een actieve bijdrage te leveren.

In 2050 woont 70% van de wereldbevolking in de stad, op 2% van het totale aardoppervlak. De vraag die de voortgaande urbanisatie met zich meebrengt, is hoe wij onze steden leefbaar houden. Een vraag die niet alleen onze steden – stadsbesturen, stedenbouwers, planologen, architecten – raakt, maar nadrukkelijk ook de tuinbouwsector. De groei van de wereldbevolking, met een toenemende vraag naar gezond voedsel, schoon drinkwater, duurzame energie en een gezonde leefomgeving, wordt door de sector als één van de grootste maatschappelijke opgaven van de komende decennia gezien. Zij zoekt dan ook naar mogelijkheden tot schaalvergroting, en tegelijkertijd naar manieren om het voedsel dichter bij de mensen – en dus in de steden – te brengen.

Agenda’s van tuinbouwsector en steden samenbrengen
Gekoppeld aan de Almeerse kandidatuur voor de Floriade 2022 brengt de gemeente Almere de agenda’s van de tuinbouwsector (onder de noemer ‘Growing Green’) en de steden (onder de noemer ‘Green City’) samen. ‘Growing Green Cities’ is bedoeld als ‘a call to action’, een oproep om gezamenlijk te zoeken naar antwoorden op vraagstukken als bevolkingsgroei en urbanisatie – vraagstukken die met iedere verhuizing van land naar stad iets urgenter worden. Die zoektocht begint niet bij nul. Nu al worden overal ter wereld initiatieven ontplooid, die zorgen dat onze steden veerkrachtig en aantrekkelijk blijven. ‘Growing Green Cities’ is een permanente dialoog, een uitwisselingsprogramma waarin kennis en kunde worden gedeeld. Het doel is om uiteindelijk te komen tot een universeel beeld van wat een ideale Green City is of zou moeten zijn. Deze ideale Green City zal tijdens de Floriade 2022 ook fysiek vorm krijgen.

Organiserende partijen
De gemeente Almere, Entente Florale, het International New Town Institute en de Provincie Flevoland nodigen u van harte uit om bij dit congres aanwezig te zijn. De kosten voor het congres op donderdag 20 september a.s. bedragen €195, – per persoon, incl. btw

Excursie Almere/ Flevoland  (optioneel)
Naast het congres op donderdag 20 september stellen wij u in de gelegenheid om Flevoland – Nederlands’ jongste provincie’, gelegen op vijf meter beneden zeeniveau – te bezoeken op vrijdag 21 september a.s. De provincie Flevoland en het International New Town Institute nemen u verder mee het ‘nieuwe land’ in, en brengen u middels een gebalanceerd programma (inclusief één overnachting) in contact met het groene DNA van Flevoland. Natuurlijk worden tijdens deze excursie ook eigen best practices getoond, zoals de Christelijke Agrarische Hogeschool in Dronten en ACRRES (Application Centre for Renewable Resources) in Lelystad, een nationaal centrum dat experimenteert met (de toepassing van) duurzame energie en grondstoffen. De kosten voor deelname aan deze excursie inclusief het congres bedragen voor 1 overnachting + 1 diner € 495,– per persoon, incl. BTW.

Meer informatie
– Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Esma Bolat of bellen naar 036 527 7288
Download de uitnodigingsbrief »
Download het programma »

Op woensdag 26 september organiseren de VNG, Platform31/Nicis Institute, het ministerie van EL&I en Entente Florale Nederland de Nationale Groendag 2012 in Ermelo. Centraal thema is Stedelijk Groen in Crisistijd. Het ochtendprogramma staat in het teken van het congres, waarin het thema zowel op macro- als op microniveau aan de orde komt.

In de middag vindt de prijsuitreiking plaats van de nationale groencompetitie Entente Florale. Welke gemeenten winnen dit jaar de titel Groenste stad of dorp van Nederland?

Doel van het congres
Het doel van het congres  is om de aanwezige bestuurders en uitvoerende handvatten en ideeën aan te reiken hoe groen kan worden ingezet ten bate van welzijn en welbevinden van de inwoners, waarbij het woord “bate” ook verwijst naar baten: een doordachte inzet van groen levert namelijk op!

Prijsuitreiking Entente Florale / TEEB Stad
Het middagprogramma is samengesteld uit diverse elementen. Centraal staat de prijsuitreiking van de nationale groencompetitie Entente Florale, maar daarnaast ook de presentatie van het rapport The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) Stad. Agnes van Ardenne, voorzitter Productschap Tuinbouw, is spreker tijdens het middagprogramma en zal de prijzen overhandigen.

Sprekers

 • Lian Merkx, Programmamanager Platform31/Nicis Institute, zij schetst het kader voor het congres naar aanleiding van het kennisatelier ‘Stedelijk groen in crisistijd’
 • Key-note speech door David Thompson, Director LDA Design, over het unieke project Olympic Park in Londen. Hoe kun je een gedeeltelijk vervallen gebied in het hart van de stad her ontwikkelen en tegelijk de gemeenschappen in de omringende stadsdistricten een beter toekomstperspectief bieden met sociale, economische en ecologische duurzaamheid op lange termijn? LDA design is ingeschakeld om namens de Olympic Authority dit park te leveren

Forum over Stedelijk Groen in Crisistijd met

 • Sander Dekker, wethouder gemeente Den Haag
 • Mirjam Sijmons, lid hoofddirectie ANWB
 • Romeo Malizia, Chief Operating Officer (COO) en Lid van de Raad van Bestuur bij Ballast-Nedam

TEEB Stad

 • Presentatie van het eerste TEEB Stad boek en toelichting door wethouder Olaf Prinsen, gemeente Apeldoorn

Prijsuitreiking Entente Florale

 •  Toespraak door Agnes van Ardenne, voorzitter Productschap Tuinbouw                        
 • Juryvoorzitter Gerard de Wagt van Entente Florale geeft toelichting op de jurering 2012 gevolgd door presentatie van de deelnemers

Datum en locatie
Stedelijk groen in crisistijd vindt plaats op donderdag 26 september in Hotel & congrescentrum Royal Tulip Heerlickheijd van Ermelo, Staringlaan 1 in Ermelo.

Inschrijven
U kunt zich aanmelden via de congreskalender van het Congres- en Studiecentrum VNG, dat de deelnemersregistratie verzorgt voor dit congres.

Doelgroep
De nationale groendag is bedoeld voor bestuurders en ambtenaren van de gemeentelijke overheid, de bouwwereld, medewerkers uit de groensector en anderen die zich op beslissings- of beleidsvoorbereidingsniveau bezig houden met de inrichting van het stedelijk gebied.

Kosten
Voor de doelgroep zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Deelnemers aan de groencompetitie 2012
In de categorie steden nemen deel:

 • Haarlem
 • Nunspeet
 • Roosendaal
 • Weert

In de categorie dorpen en kleine steden (> 15.000 inwoners) nemen deel:

 • Bergeijk
 • Valkenburg (kern Schin op Geul)
 • Someren
 • Wierden
 • Woudenberg

 De Nationale Groendag wordt mogelijk gemaakt door

 • Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 • Entente Florale Nederland
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten
 • Platform31/Nicis Institute
 • ANWB
 • Plant Publicity Holland (PPH)
 • Productschap Tuinbouw
 • Branchevereniging VHG
 • Hoveniers Informatie Centrum (HIC)
 • Groenforum Nederland
 • Natuurmonumenten
 • Groei & Bloei
 • Vereniging  Stadswerk
 • NVTL
 • Groenkeur

Netwerk ‘De Vitale Groene Stad’
Entente Florale, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Platform31/Nicis Institute en ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie participeren in het programma ‘De Vitale Groene Stad’. Dit programma  heeft tot doel het woon-, werk- en leefklimaat (in de stedelijke omgeving) te verbeteren en het besef van de toegevoegde waarde van het groen te stimuleren. Een goede uitvoering hiervan vraagt om visie, creativiteit, meerjarenbeleid en met name een integrale aanpak vanuit de verschillende disciplines, om zo te komen tot een stedenbouwkundige visie (architect en landschapsarchitect) waarbij de groene component gelijk is aan grijs (infrastructuur), rood (steen) en blauw (water).

Download de uitnodiging »

 

Het kan beter met de beleving van de biodiversiteit in Eindhoven. Bewoners zijn zich nog te weinig bewust van het belang van biodiversiteit. Op verzoek van de gemeente Eindhoven komt een aantal partijen met een breed educatief programma: ‘Nieuwe wegen voor biodiversiteit in Eindhoven’.

Dit zogeheten arrangement heeft als doel biodiversiteit zichtbaarder te maken en de waardering hiervoor in de dagelijkse leefwereld te stimuleren. Het laat zien wat de bijdrage is van biodiversiteit aan thema’s waarin Eindhoven sterk is: Design en Groen in de stad. Het programma richt zich op basisscholieren, kinderen op de buitenschoolse opvang, middelbare scholieren, bewoners van Eindhoven, studenten en senioren.

 

 

 

 

Beleving biodiversiteit als verbindend element in wijken
In het programma wordt actieve beleving van biodiversiteit tevens ingezet als een verbindend element in wijken en tussen jongeren en ouderen. Er zijn vijf programmaonderdelen waaraan de deelnemende organisaties zich verbinden:

 1. Biodiversiteit waarderen door bomen te adopteren
  Kinderen kiezen een boom, volgen die gedurende het jaar en maken er een werkstuk over. Kinderen zien de enorme diversiteit aan bomen en heesters.
 2. Biodiversiteit in beweging
  Verscheidenheid aan beweging in de natuur wordt interactief op niveaus overgebracht aan leerlingen in basis- en voortgezet onderwijs, studenten en professionals in technologie, design en groenonderwijs.
 3. Biodiversiteit inspireert
  De kennis die in de Verenigde Staten is opgedaan in biomimicry (methode om problemen op te lossen door te leren van de natuur) wordt geschikt gemaakt voor de Nederlandse situatie.
 4. Biodiversiteit leren waarderen in de wijk
  Inwoners en scholieren uit bepaalde wijk onderzoeken biodiversiteit in hun wijk, nemen maatregelen en volgen de verdere ontwikkeling met biodiversiteitmeter.
 5. Biodiversiteit leren waarderen aan huis
  In aantal straten worden geveltuintjes aangelegd, waarover senioren het beheer krijgen, met hulp van basisschoolleerlingen en studenten van de Groene campus.

Het programmamanagement wordt toevertrouwd aan Grontmij, in de persoon van Joost Barendrecht. Grontmij is tevens betrokken bij de plaatsing van biodiversiteitsmeters in twee verschillende wijken, met een bijpassend educatieprogramma. Rob van Schijndel, ecoloog, is hiervan projectleider.

Gemeentelijk beleid
De gemeente Eindhoven hecht veel waarde aan een actieve rol van externe partijen bij natuur- en milieueducatie. Volgens wethouder Schreurs sluit dit programma prachtig aan bij de wens van het college om als overheid niet alles zelf te doen. Daar waar andere organisaties de kennis, het enthousiasme en de wil hebben om dit op te pakken, leidt het tot nieuwe inzichten en nieuwe verbanden. Afwijken van de traditionele werkwijze stelt de gemeente in staat om andere doelgroepen te bereiken. De rol van de gemeente bestaat hier uit het faciliteren van partijen, bemiddelen tussen partijen en waar nodig expertise te leveren.

Initiatiefnemers
De initiatiefnemers zijn Grontmij, de Natuurwerkplaats Meerhoven (NwM), Stichting BiomimicryNL, Trefpunt Groen Eindhoven (TGE), Evoke, Milieu Educatie Centrum Eindhoven en de gemeente Eindhoven. Door deze vernieuwende samenwerking ontstond tevens een basis om subsidie aan te vragen bij het programma NME van het Rijk. Deze subsidie is onlangs toegekend, waarmee de innovatieve waarde van het arrangement wordt erkend.

Bron:
Grontmij

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

Naar aanleiding van een initiatief van de bewoners uit de wijk Gors (Lelystad) hebben de gemeente, City Marketing Lelystad en Rene Stokvis Producties bv de handen ineen geslagen om een binnentuin in Lelystad grondig aan te passen. Op 31 oktober wordt dit item uitgezonden.

De binnentuin achter de woningen van Gors 11 t/m 26 is jarenlang in het beheer van de bewoners geweest. Na het organiseren van onderhoudsbijeenkomsten in de binnentuin in de afgelopen 20 jaar, is het onderhoud van de tuin de bewoners nu boven hun pet gegroeid. Vanuit de buurt is een plan opgesteld om te komen tot een onderhoudsarme en rolstoelvriendelijke binnentuin. Samen met de wijkconsulent Cor Kuipers, de wethouders Willen de Jager en Jop Fackeldeij en City Marketing Lelystad zijn mogelijkheden gecombineerd. Dit heeft geleid tot het voorgedragen van het plan aan ‘De Tuinruimers’.

 

Lelystad in beeld
De renovatie van de binnentuin aan de Gors is niet het enige wat er van Lelystad getoond wordt. Het tv-programma biedt een prachtig platform om de kwaliteiten van het ‘groene’ Lelystad op een verrassende manier in de spotlights te zetten. Naast beelden van prachtige plekken uit Lelystad krijgen ook de andere programmaonderdelen een Lelystads tintje. In het onderdeel ‘Schikt ‘t’ wordt advies gegeven over het onderhoud en de inrichting van een Lelystads balkon. Verder wordt een wethouder geïnterviewd over het groen in Lelystad.

Groene Stad
“Lelystad is een opmerkelijke groene stad. Dat blijkt uit de praktijk en uit verschillende onderzoeken. In de Entente Florale 2008 gooide Lelystad hoge ogen. Wat dat betreft is het goed om hier te gast te mogen zijn”, reageert Rob Verlinden enthousiast op de samenwerking. Rob Verlinden is al jaren een instituut op het gebied van flora binnen de Nederlandse media.

Meer saamhorigheid
Het project draagt bij aan de saamhorigheid in de wijk en de trots op de stad. Niet alleen wordt de betrokkenheid met de buurt vergroot, ook wordt het bewonersinitiatief op een geweldige manier beloond. Dat dit initiatief niet zomaar voorbij gaat bleek uit de aanwezigheid van burgemeester Margreet Horselenberg bij de oplevering van de tuin 9 oktober.

Bekijk de aflevering van 31 oktober »

Bron:
Gemeente Lelystad