Neder­land valt in de prij­zen tij­dens 34ste edi­tie IPM Essen

Van 26 tot en met 29 janu­a­ri vond de 34ste edi­tie van IPM plaats. Bedrij­ven uit aller­lei lan­den kon­den tij­dens deze plan­ten­beurs hun bes­te sor­ti­men­ten ten toon stel­len. De beurs werd dit jaar door nog meer men­sen bezocht dan voor­gaan­de jaren en tel­de 57.200 bezoe­kers. Dit jaar waren er 1.585 stand­hou­ders aan­we­zig afkom­stig uit 48 ver­schil­len­de lan­den.  […]

Inte­res­san­te gast­spre­kers bij Prijs­uit­rei­king Ont­werp­wed­strijd Groe­ne Speel­plek­ken

Dr. Anne­lies Henstra, men­sen­rech­ten­ju­ris­te en ini­ti­a­tief­neem­ster van het pro­ject Kin­der­recht op natuur, Dr. Agnes van den Berg, seni­or onder­zoe­ker bij Wage­nin­gen Uni­ver­si­teit en Peter Der­k­sen, direc­teur van de stich­ting Nati­o­na­le Boom­feest­dag zijn de gast­spre­kers bij de prijs­uit­rei­king van de Ont­werp­prijs­vraag Groe­ne Speel­plek­ken. De prijs­uit­rei­king wordt gehou­den op de dag van de Open­ba­re Ruim­te in de […]

Prijs­uit­rei­king Bouw­fonds Ont­werp­prijs­vraag op 19 febru­a­ri 2009

Op 19 febru­a­ri 2009 vindt de prijs­uit­rei­king plaats van de Bouw­fonds Ont­werp­prijs­vraag Good Red Super Green. Drie geno­mi­neer­de teams van jon­ge ont­wer­pers heb­ben de afge­lo­pen maan­den gewerkt aan een ont­werp voor de inrich­ting van een prijs­vraag­lo­ca­tie aan de rand van de stad Mont­foort. Doel van de prijs­vraag is de ver­schil­len­de gebruiks­func­ties van het Groe­ne Hart […]