The­ma­dag Goed Groen over prak­ti­sche groe­ne oplos­sin­gen

Op 29 sep­tem­ber wordt bij Prak­tijk­on­der­zoek Plant & Omge­ving (PPO) in Lely­stad de the­ma­dag ‘Goed Groen’ geor­ga­ni­seerd voor groen­spe­ci­a­lis­ten en beleids­me­de­wer­kers van gemeen­ten. Zoekt u als spe­ci­a­list groen of beleids­me­de­wer­ker voor uw gemeen­te slim­me, prak­ti­sche oplos­sin­gen voor een aan­trek­ke­lij­ke en vei­li­ge woon­om­ge­ving waar­in het open­baar groen ver­schil­len­de func­ties kan ver­vul­len? Kom dan kij­ken en erva­rin­gen […]

Prak­ti­sche weten­schap voor boom­pro­fes­si­o­nals

Op 10 novem­ber 2010 vindt in Lun­te­ren de der­de Neder­land­se Boom­in­fo­dag plaats, het eni­ge onaf­han­ke­lij­ke podi­um voor boom­pro­fes­si­o­nals in Neder­land. De Neder­land­se Boom­in­fo­dag is hét con­gres waar weten­schap­pe­lij­ke en prak­ti­sche ken­nis over bomen wordt samen­ge­bracht. Voor­aan­staan­de spre­kers zul­len inspi­re­ren­de lezin­gen en pre­sen­ta­ties ver­zor­gen. Onder de spre­kers bevin­den zich gro­te namen: prof. dr. Claus Mat­theck (Universität […]

Weten­schap­pe­lijk en prak­ti­sche ken­nis over bomen op Boom­in­fo­dag

Op don­der­dag 5 novem­ber 2009 wordt in The­a­ter de Maas­poort in Ven­lo de twee­de Neder­land­se Boom­in­fo­dag geor­ga­ni­seerd. De Neder­land­se Boom­in­fo­dag is het con­gres waar weten­schap­pe­lij­ke en prak­ti­sche ken­nis over bomen wordt samen­ge­bracht. Doel­groep van de Neder­land­se Boom­in­fo­dag zijn boom­ver­zor­gers, boom­kwe­kers, boom­tech­ni­sche onder­zoe­kers en boom­be­heer­ders van bomen even als beleidma­kers. Net als vorig jaar staat het […]