Weten­schap­pe­lijk en prak­ti­sche ken­nis over bomen op Boom­in­fo­dag

Op don­der­dag 5 novem­ber 2009 wordt in The­a­ter de Maas­poort in Ven­lo de twee­de Neder­land­se Boom­in­fo­dag geor­ga­ni­seerd. De Neder­land­se Boom­in­fo­dag is het con­gres waar weten­schap­pe­lij­ke en prak­ti­sche ken­nis over bomen wordt samen­ge­bracht.

Doel­groep van de Neder­land­se Boom­in­fo­dag zijn boom­ver­zor­gers, boom­kwe­kers, boom­tech­ni­sche onder­zoe­kers en boom­be­heer­ders van bomen even als beleidma­kers. Net als vorig jaar staat het pro­gram­ma in 2009 in het teken van inspi­re­ren­de lezin­gen en boei­en­de pre­sen­ta­ties, ver­zorgd door inter­na­ti­o­na­le des­kun­di­gen.

Van groot belang
Gezon­de bomen en alle ove­ri­ge flo­ra zijn van groot belang voor de lucht­kwa­li­teit en leef­baar­heid van het ste­de­lijk gebied. Kwa­li­ta­tie­ve en duur­za­me instand­hou­ding van bomen ver­dient daar­om bij­zon­de­re aan­dacht.

Ver­schil­len­de invals­hoe­ken
Het beleid van boom­be­heer­ders is er op gericht om op een zorg­vul­di­ge manier vorm te geven aan de aan­plant en het beheer van bomen in het ste­de­lijk gebied. Uit ver­schil­len­de invals­hoe­ken wor­den op het con­gres de kan­sen en bedrei­gin­gen voor boom­struc­tu­ren door een aan­tal voor­aan­staan­de weten­schap­pers toe­ge­licht.

Gemeen­te Ven­lo, de VHG en de Flo­ri­a­de 2012 zijn de con­gres-part­ners van de Neder­land­se Boom­in­fo­dag. De con­gres­dag wordt dit­maal geor­ga­ni­seerd in Ven­lo. In het pro­gram­ma is een rond­gang over een mar­kant deel van het Flo­ri­a­de ter­rein opge­no­men waar­in bomen cen­traal zul­len staan.

Boom van het Jaar
Elk jaar maakt de bege­lei­dings­com­mis­sie van het Gebruiks­waar­de Onder­zoek Laan­bo­men, samen met Plant Publi­ci­ty Hol­land, de boom van het jaar bekend. Dit jaar zal Mar­co Hoff­man namens de bege­lei­dings­com­mis­sie een lezing geven over de boom van het jaar 2010.

Meer info over deze dag »

Bron:
Boom­in­fo­dag