Prak­ti­sche weten­schap voor boom­pro­fes­si­o­nals

Op 10 novem­ber 2010 vindt in Lun­te­ren de der­de Neder­land­se Boom­in­fo­dag plaats, het eni­ge onaf­han­ke­lij­ke podi­um voor boom­pro­fes­si­o­nals in Neder­land. De Neder­land­se Boom­in­fo­dag is hét con­gres waar weten­schap­pe­lij­ke en prak­ti­sche ken­nis over bomen wordt samen­ge­bracht. Voor­aan­staan­de spre­kers zul­len inspi­re­ren­de lezin­gen en pre­sen­ta­ties ver­zor­gen.

Onder de spre­kers bevin­den zich gro­te namen: prof. dr. Claus Mat­theck (Universität Karls­ru­he), dr. ir. Joke Fran­sen (Expert­groep Eiken­pro­ces­sie­rups) en dr. Edward F. Gil­man (Uni­ver­si­ty of Flo­ri­da, USA). Tij­dens de dag is vol­op ruim­te voor dis­cus­sie en ont­moe­ting. Bezoe­kers krij­gen een lunch aan­ge­bo­den en de dag wordt afge­slo­ten met een buf­fet.

Prak­tijk voor ieder­een
De diver­se spre­kers ver­zor­gen op een luch­ti­ge manier rele­van­te, weten­schap­pe­lij­ke pre­sen­ta­ties en work­shops. Tot de doel­groep beho­ren boom­ver­zor­gers, boom­kwe­kers, boom­tech­ni­sche onder­zoe­kers en boom­be­heer­ders van bomen, even­als beleids­ma­kers. Tevens zal Edward F. Gil­man de dag na het con­gres een prak­ti­sche work­shop ver­zor­gen.

 

Part­ners
De voor­be­rei­din­gen voor het con­gres op 10 novem­ber zijn inmid­dels in vol­le gang. De bran­che­ver­e­ni­ging VHG en de Flo­ri­a­de 2012 zijn de con­gres­part­ners van de Boom­in­fo­dag.  

Infor­ma­tie
Meer infor­ma­tie over spre­kers, de programma’s en de orga­ni­sa­tie vindt u op www.boominfodag.nl, waar u tevens uw toe­gangs­kaar­ten kunt bestel­len. Ook kunt u hier terecht voor meer infor­ma­tie over de voor­gaan­de edi­ties.