The­ma­dag Goed Groen over prak­ti­sche groe­ne oplos­sin­gen

Op 29 sep­tem­ber wordt bij Prak­tijk­on­der­zoek Plant & Omge­ving (PPO) in Lely­stad de the­ma­dag ‘Goed Groen’ geor­ga­ni­seerd voor groen­spe­ci­a­lis­ten en beleids­me­de­wer­kers van gemeen­ten.

Zoekt u als spe­ci­a­list groen of beleids­me­de­wer­ker voor uw gemeen­te slim­me, prak­ti­sche oplos­sin­gen voor een aan­trek­ke­lij­ke en vei­li­ge woon­om­ge­ving waar­in het open­baar groen ver­schil­len­de func­ties kan ver­vul­len? Kom dan kij­ken en erva­rin­gen uit­wis­se­len over inno­va­tie­ve en inspi­re­ren­de voor­beel­den van duur­za­me onkruid­be­heer­sing, slim­me sor­ti­ments­keu­ze voor scho­ne lucht en meer bio­di­ver­si­teit. Luis­ter naar con­cre­te erva­rin­gen van collega’s hoe loka­le voed­sel­pro­duc­tie kan bij­dra­gen aan de leef­baar­heid in de wijk.

Laat u inspi­re­ren door De Groe­ne Stad met ‘Richtlijnen voor de Groe­ne Stad’. Beleef de rond­gang langs demo­veld­jes voor inno­va­tie­ve onkruid­be­heer­sing en test­op­stel­ling voor duur­za­me (groe­ne) ener­gie.

 

Work­shops
De lunch met een leer­plein en een bedrij­ven­markt biedt vol­op gele­gen­heid voor ken­nis­uit­wis­se­ling. In de mid­dag is er keu­ze uit 4 ver­die­pen­de work­shops:

  1. Bio­di­ver­si­teit in de stad
  2. Duur­za­me onkruid­be­heer­sing
  3. Slim groen­ont­werp en –beheer
  4. Stads­land­bouw voor leef­baar­heid in de wijk

Hel­de­re oplos­sin­gen
Op al deze ter­rei­nen biedt PPO een ver­ras­sen­de aan­pak en hel­de­re oplos­sin­gen. Bena­de­rin­gen die in de agra­ri­sche wereld zijn ont­wik­keld blij­ken ook voor gemeen­tes prak­tisch en bedrijfs­eco­no­misch inte­res­sant.

Deel­na­me aan deze dag kost € 50 incl lunch, work­shop en bor­rel.

Aan­mel­den »

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.